Nota prawna

 • Polityka prywatności

  POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY

  WWW.CAREL.COM, WWW.CAREL.IT,  WWW.CAREL.DE, WWW.CAREL.ES, WWW.CARELFRANCE.FR, WWW.CARELUSA.COM,  WWW.CARELRUSSIA.COM, WWW.CAREL.PL, WWW.CAREL.COM.BR, WWW.CAREL.CO.TH, WWW.CARELUK.COM, WWW.CAREL.MX,  WWW.CAREL.KR, MCE.CAREL.COM, MCE.CAREL.IT, CHILLVENTA.CAREL.COM, EUROSHOP.CAREL.COM

  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Europejskiego 2016/679 (GDPR), a także zgodnie z Postanowieniem dotyczącym plików cookie nr 229 z dnia 8 maja 2014 roku należy informować osoby odwiedzające stronę o wykorzystaniu wprowadzanych na niej danych i wykorzystywanych przez nią plikach cookie.  Informacja taka udostępniana jest także na mocy Zalecenia nr 2/2001, przyjętego przez Grupę roboczą ustanowioną art. 29 dyrektywy nr 95/46/WE.

  ADMINISTRATOR DANYCH I PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA OCHRONĘ DANYCH 
  Administratorem danych jest Carel Industries S.p.A. z siedzibą prawną w Brugine (PD), pod adresem Via dell’Industria nr 11. Z Administratorem danych będzie się można skontaktować w następujący sposób:
  telefonicznie: 049/9716611
  drogą mailową: carel@carel.com

  CELE I SPOSOBY PRZETWARZANIA DANYCH
  Państwa dane pozyskane w wyniku bezpośredniego wprowadzenia ich do formularzy rejestracyjnych będą wykorzystywane wyłącznie w celu świadczenia dla Państwa wymaganej usługi (prośba o informację, procedura rekrutacyjna w przypadku ubiegania się o pracę itd.). Wszelkie inne cele zostaną wskazane w specjalnej informacji i będą wymagały specyficznej, odrębnej zgody.
  Jeśli natomiast chodzi o dane pozyskiwane poprzez pliki cookie, należy się zapoznać z odpowiednią sekcją. 
  Dane będą przetwarzane wyłącznie poprzez narzędzia informatyczne, ale nie wyklucza się przetwarzania danych w formie papierowej. 

  PRZEKAZYWANIE DANYCH PODMIOTOM TRZECIM DO CELÓW MARKETINGOWYCH
  Państwa dane nie będą w żadnym wypadku przekazywane podmiotom trzecim do celów marketingowych.

  PRZEKAZYWANIE DANYCH DO INNEGO KRAJU LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH
  Państwa dane nie będą przekazywane do innych krajów spoza UE lub organizacji międzynarodowych ani nie będą zapisywane na serwerach zlokalizowanych w innym kraju.

  CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
  Przetwarzane dane będą przechowywane przez czas wymagany do realizacji przewidzianych celów.

  PRAWA OSOBY ZAINTERESOWANEJ I WYCOFANIE UDZIELONEJ ZGODY
  W dowolnym momencie mają Państwo prawo zwrócenia się do administratora o udostępnienie Państwa danych, a także o skorygowanie ich lub usunięcie. 
  Informacja zwrotna zostanie Państwu udzielona w ciągu 30 dni w formie pisemnej (chyba, że wyraźnie zażyczyli sobie Państwo odpowiedzi ustnej), na przykład drogą elektroniczną. Ponadto mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania danych lub sprzeciwienia się przetwarzaniu ich. Będą Państwo mogli zażądać przeniesienia Państwa danych do innego administratora.
  W dowolnym momencie będą Państwo mogli wycofać zgody udzielone za pośrednictwem niniejszej noty informacyjnej. Aby wycofać jedną lub kilka udzielonych zgód, wystarczy skontaktować się w jeden ze sposobów wskazanych w punkcie „Administrator danych”.

  PRZEKAZYWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE
  Dane nie będą przekazywane ani rozpowszechniane podmiotom spoza Carel Industries S.p.A. lub spółek z firmą tą powiązanych. 
  Dane pozyskane poprzez stronę internetową będą mogły być ujawniane spółkom lub podmiotom współpracującym przy obsłudze wymienionych powyżej stron internetowych, a także wszystkim współpracownikom, którzy zaangażowani są w daną czynność wymagającą przetwarzania danych (na przykład podczas wyboru personelu spółka może korzystać z pracy osób trzecich).  

  PRAWO DOCHODZENIA ROSZCZEŃ U WŁADZ KONTROLUJĄCYCH
  Gdyby uznali Państwo, że Państwa dane są przetwarzane w sposób niezgodny z prawem, mają Państwo prawo dochodzenia swoich roszczeń, zwracając się do właściwego Organu nadzorczego.

  ZAUTOMATYZOWANE PROCESY PODEJMOWANIA DECYZJI
  Administrator nie wykorzystuje w żaden sposób zautomatyzowanych procesów podejmowania decyzji, które dotyczyłyby Państwa danych osobowych.

  ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIE

  DANE POZYSKANE WSKUTEK ODWIEDZIN STRON
  Podczas odwiedzania strony internetowej zwykle pozyskiwane są informacje dotyczące wykorzystywanych przez użytkownika systemów informatycznych. 
  Mowa, na przykład, o adresach IP, nazwach domen lub adresach MAC (tj. adresach fizycznych, typu ethernet lub LAN, przydzielanych jednoznacznie przez producenta kart sieciowych, typu ethernet lub bezprzewodowych). 
  Dane te mogą służyć do pozyskiwania informacji statystycznych dotyczących korzystania ze strony internetowej i sprawdzania jej działania.
  Dane mogą być wykorzystywane do ustalania odpowiedzialności w przypadku przestępstw informatycznych ze szkodą dla strony.

  PLIKI COOKIE
  Pliki cookie są to fragmenty tekstu o niewielkich rozmiarach, które strony odwiedzane przez użytkownika wysyłają do jego terminala, na którym są zapamiętywane, aby później móc je ponownie przekazać na tych samych stronach przy kolejnej wizycie tego samego użytkownika. W miarę poruszania się po stronie użytkownik może otrzymywać na swój terminal również pliki cookie, które wysyłane są z innych stron internetowych (por. Post. włoskiego Urzędu ds. ochrony danych (Garante Privacy) z dnia 8 maja 2014 r., nr 229).
  Aby prawidłowo kontrolować tego typu mechanizmy, należy rozróżniać je w oparciu o cele tych, którzy z nich korzystają.

  Techniczne pliki cookie.
  Techniczne pliki cookie to te wykorzystywane tylko w celu „przekazania komunikatu w sieci komunikacji elektronicznej albo gdy jest to absolutnie niezbędne dla dostawcy usługi informacyjnej wyraźnie zażądanej przez abonenta bądź użytkownika, by móc świadczyć tego typu usługę” (por. art. 122, ustęp 1, Kodeksu oraz Post. nr 229/2014).
  Mogą obejmować pliki cookie stosowane podczas poruszania się po stronie lub sesyjne pliki cookie, które zapewniają normalną obsługę strony internetowej i korzystanie z niej (umożliwiając, na przykład, dokonanie zakupu lub wprowadzenie danych uwierzytelniających, aby wejść do profili zastrzeżonych).
  Aby zainstalować tego typu pliki cookie, nie jest wymagana uprzednia zgoda użytkowników.

  Profilowe pliki cookie.
  Profilowe pliki cookie wymagane są do tworzenia profili dotyczących użytkownika, a stosowane są w celu wysyłania wiadomości reklamowych zgodnie z preferencjami ujawnionymi podczas poruszania się po sieci. 
  Ponieważ mają one dla użytkownika inwazyjny charakter, wymagana jest uprzednia zgoda na zainstalowanie ich zgodnie z art. 122 Kodeksu. 

  Analityczne pliki cookie.
  Służą do monitorowania sposobów korzystania ze strony internetowej przez użytkowników poprzez przekazywanie raportów statystycznych, które mogą być pomocne dla wydawcy strony, by ją udoskonalać. Jednym z narzędzi najczęściej wykorzystywanych przy analizach internetowych jest „Google Analytics”, usługa firmy Google Inc., poprzez którą można gromadzić statystyczne informacje dotyczące poruszania się po sieci. Włoski Urząd ds. ochrony danych (Autorità Garante) określił, że te pliki cookie klasyfikowane są jako pliki techniczne, o ile w ich przypadku adres IP jest anonimowy (nawet częściowo) oraz nie ma miejsca wymiana informacji z Google. W przeciwnym razie te typy plików są przypisywane profilowym plikom cookie.

  Wszystkie rodzaje plików cookie mogą być plikami administratora (czyli przetwarzanymi i zarządzanymi przez właściciela strony internetowej) lub plikami osób trzecich (kiedy są zainstalowane i pozyskane od innych podmiotów).
  Do plików cookie osób trzecich zaliczają się tzw. social plugins, czyli te komponenty, które umożliwiają łączenie się z mediami społecznościowymi (na przykład Facebookiem, Twitterem, Google+, LinkedIn, Pinterest, Tumblr itd.), które działają za pośrednictwem strony internetowej, o ile generują one pliki cookie. 
  Zarządzanie informacjami pozyskiwanymi przez osoby trzecie jest regulowane przez odnośne noty informacyjne, z którymi należy się zapoznać.

  Poniżej przedstawiamy wykaz plików cookie wykorzystywanych przez naszą stronę:
  __utma:  Ten rodzaj plików cookie zawiera informacje o tym: kiedy użytkownik odwiedził po raz pierwszy daną stronę, kiedy miała miejsce jego ostatnia wizyta i ile razy odwiedził stronę (w ciągu 2 lat).
  __utmb: Ten rodzaj plików cookie zapamiętuje, kiedy użytkownik załadował stronę. W połączeniu z cookie __utmc ten plik cookie może przekazywać informacje o czasie trwania wizyty użytkownika (sesyjne pliki cookie).
   __utmc: Ten rodzaj plików cookie zawiera informację o tym, kiedy użytkownik opuścił stronę. W połączeniu z cookie __utmb ten plik cookie przekazuje informacje o czasie trwania wizyty (sesyjne pliki cookie).
  __utmt: jest używany przez narzędzie Google Analytics w celu zachowywania śladu typu wykonanego żądania (sesyjne pliki cookie)
  __utmz: Zawiera informacje o tym, jaką stronę odwiedził użytkownik przed dotarciem na daną stronę. Mogą być zapisywane również informacje o wyszukiwarce oraz stosowanych wyszukiwanych słowach lub o tym, gdzie zarejestrowano dany adres IP (przez okres 6 miesięcy).
  COOKIE_SUPORT: Wykorzystywany przez portal do zarządzania znajdującą się na stronie głównej informacją na temat zrzeczenia się odpowiedzialności (przez okres 1 dnia).
  GUEST_LANGUAGE_ID: Plik cookie wykorzystywany do zachowywania śladu preferencji językowych użytkownika (przez okres 1 dnia).
  JSESSIONID: Plik cookie wykorzystywany do identyfikacji użytkownika podczas ładowania strony i zapamiętywania ustawień użytkownika (sesyjne pliki cookie).
  LFR_SESSION_STATE_10157: Plik cookie wykorzystywany do zarządzania interakcją użytkowników z portalem (sesyjne pliki cookie).
  _CKAPPR: Aplikacyjny plik cookie systemu (przez okres 1 roku).
  eu_cn: Gromadzi informacje o poruszaniu się po stronie
  neptu: Plik cookie sieci Twitter (pliki cookie typu trwałego).
  external referer: Plik cookie sieci Twitter, który umożliwia wskazywanie, do celów statystycznych, tego, skąd użytkownicy docierają na dany profil (przez okres 1 dnia).
  guest_id: Plik cookie sieci Twitter do śledzenia sposobów dzielenia się zawartością i aktualizacjami na sieciach społecznościowych (przez okres 2 lat).
  twitter_ads_id: Plik cookie osób trzecich z sieci Twitter, który ułatwia przekierowywanie (pliki cookie typu trwałego).
  _ga: używany do rozróżniania użytkowników i śledzenia informacji o dzieleniu się zawartością na Twitterze (pliki cookie typu trwałego).

  Mając na uwadze wykorzystywanie przez niniejszą stronę internetową profilowych plików cookie (lub z nimi porównywalnych), Administrator postanowił powiadomić o przetwarzaniu tych danych zgodnie z art. 37 Kodeksu.

  KRÓTKA INFORMACJA PRZY PIERWSZYM WEJŚCIU – TAK ZWANY BANNER.
  Tak zwany banner otwierający się przy pierwszym wejściu na stronę internetową umożliwia wyświetlenie niezbędnych informacji związanych z procedurą zarządzania plikami cookie, a także zawiera link odsyłający do kompletnej polityki prywatności danych.
  Zgodnie z wymogami prawnymi wybory dokonywane w związku z zarządzaniem plikami cookie są zapamiętywane poprzez pliki cookie typu technicznego.
   

  LINK DO PROCEDURY WYŁĄCZANIA PLIKÓW COOKIE NA WŁASNYM KOMPUTERZE 
  DLA GŁÓWNYCH PRZEGLĄDAREK INTERNETOWYCH

  W dowolnym momencie można zmienić wybór dokonany przy pierwszym wejściu zgodnie z poniższymi procedurami.

  Microsoft Internet Explorer
  http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies

  Google Chrome
  https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647&p=cpn_cookies

  Mozilla Firefox
  http://support.mozilla.org/en-US/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies

  Apple Safari
  http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/5.0/en/9277.html


  LINKI DO STRON POWIĄZANYCH I/LUB ZAWIERAJĄCYCH POWIĄZANE FUNKCJE
  Ponieważ strona ta wykorzystuje pliki cookie stron trzecich (na przykład Google, Facebook, Twitter, Linkedln), poniżej podano link do odnośnej Polityki Prywatności.

  Google Analytics, Google+ i Youtube:
  https://www.google.it/intl/it/policies/privacy/
  http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/
  http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/managing/

  Twitter: 
  https://twitter.com/privacy?lang=it
  https://support.twitter.com/articles/20170519-uso-dei-cookie-e-di-altre-tecnologie-simili-da-parte-di-twitter 

   


  Linkedin:
  https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=uno-reg-guest-home-privacy-policy
  https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

   

 • Copyright

  Kopiowanie, nawet częściowe, podstron i treści tej strony jest zabronione. Nazwy domen carel.com, carelonline.com, carelonline.it, carelgroup.com, carel.info, carel.it, carel-korea.co.kr, carel-korea.kr, carel.ae, carel.asia, carel.co, carel.com.tr, carel.de, carel.hk, carel.hr, carel.in, carel.kr, carelnordic.se, carelrussia.com, carelrussia.ru, carel.global, carel.tel, carel.industries, carel.ua, carel.com.pk, carel.az, carel.com.pt, carel.rs, carel.si, carel.hn, carel.qa, carel.ec, carel.bo, carel.ph, carel.my, carel.tw, carel.ma, carel.co.nz, carel.com.ar, carel.co.ve, carel.com.py, carel.pe są zastrzeżone i wykorzystywane przez CAREL INDUSTRIES S.p.A., via dell'industria 11, Brugine (PD).

   

  Treść strony CAREL INDUSTRIES S.p.A i prawa własności intelektualnej

  Wszystkie materiały (na przykład bazy danych, obrazy statyczne i dynamiczne, rysunki, przewodniki, newslettery) zawarte na stronie internetowej CAREL INDUSTRIES S.p.A., są chronione włoskim prawem autorskim i odpowiednimi przepisami prawa EU i międzynarodowymi opartymi na formalnych i materialnych odniesieniach do tych przepisów we włoskim prawie, to znaczy, opartych na międzynawowych traktatach i konwencjach ratyfikowanych przez Włochy.

  Treść tej witryny, łącznie z grafiką, układem i rozmieszczeniem treści na stronie, są własnością CAREL INDUSTRIES S.p.A., via dell'industria 11, Brugine (PD).

  Użytkownik witryny CAREL INDUSTRIES S.p.A jest zobowiązany do przestrzegania lokalnych przepisów prawa chroniących autorów i prac autorskich, jak i przestrzegania innych powiązanych przepisów i nie powodowania szkód CAREL INDUSTRIES S.p.A i prawowitych właścicieli praw autorskich treści zawartych w witrynie CAREL INDUSTRIES S.p.A.

  Następujące czynności są zabronione bez wcześniejszej i jednoznacznej zgody CAREL INDUSTRIES S.p.A i bez zgody właścicieli praw autorskich zastrzeżonych prac zawartych w witrynie CAREL INDUSTRIES S.p.A. (i) Kopiowanie, trwałe lub tymczasowe, w jakikolwiek sposób lub formie, całości lub części witryny CAREL INDUSTRIES S.p.A i jej treści; (ii) tłumaczenie, adaptacja, publiczne komunikowanie, rozpowszechnianie i publiczna dystrybucja witryny CAREL INDUSTRIES S.p.A i jej treści; (iii) publiczne przedstawianie i demonstrowanie, przekazywanie w jakikolwiek sposób i formie i wszystkie inne użycia komercyjne witryny CAREL INDUSTRIES S.p.A i jej treści.

  Linki i ramki są udostępnione w witrynie CAREL INDUSTRIES S.p.A użytkownikowi wyłącznie jako narzędzie przeglądania Internetu.

  Kopiowanie, tymczasowe, chwilowe i  niezaplanowane, poprzez Internet, treści internetowych witryny CAREL INDUSTRIES S.p.A, przez użytkownika, jest dozwolone wyłącznie dla celów dostępu do witryny CAREL INDUSTRIES S.p.A i jej usług, jeśli pojedynczy akt reprodukcji nie ma nieodłącznego znaczenia komercyjnego lub nie stanowi aktu zarobkowego wykorzystania treści witryny CAREL INDUSTRIES S.p.A i zawartych w niej prac.

  Marki i inne znaki rozpoznawcze. Tytuły artykułów, sekcji, nagłówki
  Następujące elementy są własnością CAREL INDUSTRIES S.p.A: (i) marka „CAREL”, zarówno jako symbol jak i nazwa, używana w witrynie i reprodukowana w komunikacji firmowej, także w formacie cyfrowym; (ii) logosy, symbole i inne znaki wyróżniające użyte na stronie, w celu identyfikacji strony, jej treści i usług, łącznie z tytułami artykułów, sekcji i nagłówkami pod-sekcji.
  Materiały zawarte na stronie, łącznie ze zdjęciami, logosami i znakami towarowymi, nie mogą być kopiowane, reprodukowane, publikowane, ściągane, publicznie komunikowane, rozpowszechniane i/lub dystrybuowane publicznie z wyjątkiem przypadków, dla których takie czynności są dozwolone przez prawo, to znaczy, za uprzednią zgodą CAREL INDUSTRIES S.p.A. lub właścicieli właściwych praw.

 • Sale conditions
  General Conditions Of Sale
  General Conditions Of The PlantVisorPRO Agreement
  General Conditions Of The PlantWatchPRO Agreement
   
  GENERAL CONDITIONS OF SALE

  1. Definicje

  Zgodnie z niniejszymi warunkami, poniższe terminy będą przyjmowały przypisane im znaczenie, niezależnie czy będą używane w liczbie pojedynczej czy mnogiej.

  KUPUJĄCY: kupujący PlantVisorPro local

  WARUNKI: niniejsze warunki umowy będące integralną i istotną częścią rzeczonej Umowy i dostępne też na stronie www.carel.com

  POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA: pisemny dokument akceptacji Zamówienia, wysłany przez Sprzedawcę Kupującemu, zawierający: opis sprzedawanego Produktu/ów, kod produktu Sprzedawcy (i na życzenie, także kod Kupującego), ilość, cenę jednostkową, warunki transportu i dostawy i płatności.

  UMOWA: umowa pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą na zakup PlantVisorPro Local.
  DOKUMENTACJA TECHNICZNA: (i) papierowa instrukcja zawierająca dane techniczne i instrukcje montażu, instalacji, utrzymania i ustawienia PlantVisorPro local, przygotowana przez CAREL INDUSTRIES S.p.A., zawarta w opakowaniu zawierającym PlantVisorPro local, (ii) Pomoc on-line; (iii) dokument: „Poprawna instalacja PlantVisorPro local”; (iv) dokument: „Specyfikacja zasilania PlantVisorPro local'”, dostępne na stronie www.carel.com.

  LOCO FABRYKA: warunki doręczenia PlantVisorPro local zgodnie z międzynarodowymi regulacjami (‘Incoterms 2000’), mianowicie na terenie Sprzedawcy. Od momentu przekazania, Kupujący pokrywa wszelkie koszty załadunku, transportu, dostawy i ubezpieczenia.

  ZAMÓWIENIE: dokument wysłany przez Kupującego Sprzedawcy zawierający propozycję nabycia PlantVisorPro local  oraz odpowiedniego kodu identyfikacyjnego.

  STRONY: Kupujący i Sprzedający wymieniani wspólnie.

  ‘PlantVisorPro local’: elektroniczny ustandaryzowany system monitoringu i detekcji stosowany z systemami HVAC/R oznaczony danym kodem identyfikacyjnym przypisanym przez Sprzedawcę składający się z następujących elementów: elektroniczny procesor wyposażony w oprogramowanie ogólne i firmowe, bramka PC o odpowiedniej mocy zasilania, oznaczone znakiem towarowym CAREL.

  SPRZEDAWCA:  CAREL INDUSTRIES S.p.A. (Włochy).
  2. Zastosowanie i obowiązywanie Warunków
  2.1. Warunki sprzedaży są integralną i istotną częścią każdej Umowy Sprzedaży PlantVisorPro Local. W razie rozbieżności, będą miały zastosowanie ponad innymi warunkami zakupu określonymi przez Kupującego w Zamówieniu, chyba że Strony postanowią inaczej na piśmie.

  2.2 Warunki, dostępne na stronie www.carel.com obwiązują pomiędzy Stronami, jako że Kupujący może się z nimi zapoznać stosując zwykłą staranność podczas przystępowania do Umowy.

  3. Zamówienia, Potwierdzenia Zamówienia i Dokumentacja Techniczna

  3.1 Zamówienia muszą przyjmować formę pisemną. Uważane są za przyjęte przez Sprzedawcę poprzez przekazania Kupującemu Potwierdzenia Zamówienia.

  3.2 Kupujący zapewnia, że warunki związane z każdym Zamówieniem i Potwierdzeniem Zamówienia są poprawne. Kupujący oświadcza, że starannie zapoznał się z kompletną Dokumentacją Techniczną przed wysłaniem Zamówienia i zweryfikował techniczną i funkcjonalną zgodność swoich urządzeń i narzędzi z Produktami.

  3.3 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Zamówieniu produktu PlantVisorPro local, jeśli jest to wymagane by spełnić standardy wewnętrzne lub społeczne, lub zmieniany on jest w sposób nie szkodzący jego jakości czy funkcji, lub zastąpiony nowszą wersją w podobnej formie i/lub funkcjach.

  3.4 Wszystkie czynności następujące po zakupie PlantVisorPro local, na przykład, ale nie tylko, instalacja, montaż i ustawienie PlantVisorPro local, zgodnie z wymaganiami Kupującego, następuje na wyłączny koszt, ryzyko o odpowiedzialność Kupującego. Kupujący musi w pełni przestrzegać wszystkich instrukcji techniczny i obsługi zawartych w Dokumentacji Technicznej.

  4. Cena

  4.1 Cena Produktu jest zgodna z cennikiem aktualnym na dzień złożenia Zamówienia. Cena zawiera koszty opakowania zgodnie ze standardami Sprzedawcy. Koszty specjalnych opakowań na życzenie Kupującego i zatwierdzone przez Sprzedawcę będą pokrywane przez Kupującego. Cena nie zawiera podatków od sprzedaży, opłat celnych i innych opłat oraz podatku VAT, jeśli jest wymagany.

  4.2 Bez szkody dla innych uzgodnień pisemnych, wszystkie ceny ustalone przez Sprzedawcę to ceny loco fabryka.

  5. Faktury i płatności

  5.1 Sprzedawca zafakturuje Kupującego za PlantVisorPro w momencie jego wysłania. Jeśli Kupujący nie odbierze PlantVisorPro z terenu Sprzedawcy według warunków Umowy, bez szkody dla prawa ustanowionego w art. 6.3, Sprzedawca będzie miał prawo wystawić fakturę za PlantVisorPro w dowolnym momencie. Sprzedawca może to uczynić po słownym lub pisemnym zawiadomieniu Kupującego, że PlantVisorPro jest gotowy do odbioru.

  5.2 Kupujący musi zapłacić cenę PlantVisorPro zgodnie z warunkami wykazanymi na Potwierdzeni Zamówienia i fakturze. Płatność musi być przekazana bezpośrednio Sprzedawcy. Sprzedawca ma prawo otrzymać płatność nawet jeśli Kupujący nie odbierze PlantVisorPro na warunkach określonych w Potwierdzeniu Zamówienia.

  5.3 Jeśli Kupujący nie wywiąże się z obowiązku płatności zgodnie z warunkami określonymi w Umowie, Sprzedawca będzie miał prawo do otrzymania odsetek za zwłokę zgodnie z włoskim dekretem legislacyjnym nr 231/02, bez uszczerbku dla innych odszkodowań za większe straty.

  5.4. Dla płatności z zagranicy, koszty transferu pieniędzy z banku zagranicznego do włoskiego będą w całości pokryte przez Kupującego.

  6. Dostawa, Odbiór PlantVisorPro Local , przeniesienie odpowiedzialności

  6.1 Jeśli nie uzgodniono inaczej, towary będą przekazywane, z wynikającym z tego przeniesieniem odpowiedzialności za uszkodzenie i/lub obniżenie wartości PlantVisorPro local na Kupującego, loco fabryka.

  Ma to zastosowanie nawet jeżeli uzgodniono inne miejsce całkowitej lub częściowej dostawy przez Sprzedawcę. W takim przypadku, Kupujący pokryje wszelkie koszty poniesione przez Sprzedawcę za transport, doręczenie, opakowanie i ubezpieczenie.

  6.2 Warunki dostawy określone są przez Sprzedawcę w Potwierdzeniu Zamówienia.

  6.3. Jeśli Kupujący nie odbierze PlantVisorPro Local zgodnie z warunkami doręczenia określonymi w Umowie, lub jeśli nie przekaże Sprzedającego odpowiednich instrukcji doręczenia, bez uszczerbku dla praw opisanych w art. 5.1., Sprzedawca będzie miał prawo do ubiegania się o zwrot przez Kupującego wszystkich kosztów poniesionych na przechowywanie PlantVisorPro Local.

  7. Zobowiązania Kupującego

  7.1 Kupujący jest jedyną Stroną odpowiedzialną za wybór zakupionego PlantVisorPro Local. Kupujący stwierdził więc, że spełnia on jego wymagania i wszystkie czynności po zakupie, to jest instalację, utrzymanie, montaż i ustawienie PlantVisorPro Local w zakładzie Kupującego. Czynności te muszą być przeprowadzane w pełnej zgodności z instrukcjami zawartymi w Dokumentacji Technicznej. Kupujący musi także posiadać obiekty i umiejętności (łącznie z umiejętnościami technologicznymi) niezbędne dla prawidłowego użytkowania PlantVisorPro Local.

  7.2 W szczególności, by zapewnić poprawną instalację i późniejsze poprawne funkcjonowanie PlantWatchPro, Kupujący musi w pełni i starannie przestrzegać wymogów zawartych w dokumentacji on-line. Dokumentacja składa się z dokumentu „Poprawna instalacja PlantVisorPro Local.’ i „Specyfikacje zasilania PlantVisorPro Local'.

  7.3 Wykonując niniejszą Umowę, Kupujący musi także przestrzegać i stosować się do wszystkich regulacji i przepisów lokalnych w kraju, w którym PlantVisorPro Local będzie używany. Uwzględnia to przepisy dotyczące ochrony zdrowia i bezpieczeństwa publicznego i dobrych praktyk handlowych. Wszystkie koszty związane ze zgodnością PlantVisorPro Local z przepisami prawa kraju, w którym będzie on używany, będą pokrywane wyłącznie przez Kupującego.


  8. Gwarancje, odpowiedzialność i zwrot materiałów

  8.1 Sprzedawca gwarantuje, że PlantVisorPro Local jest wolny od wad materialnych i usterek fabrycznych i jest zgodny ze standardowymi specyfikacjami technicznymi zawartymi w Dokumentacji Technicznej. Sprzedawca nie daje gwarancji na materiały i/lub części PlantVisorPro Local  niewyprodukowane przez niego, ani na uszkodzenia spowodowane przez użycie nie znane w momencie Zamówienia i Potwierdzenia Zamówienia. Sprzedawca nie daje też gwarancji kompatybilności PlantVisorPro Local z innymi urządzeniami elektronicznymi lub konkretnymi programami procesowymi.

  8.2 Sprzedawca obejmuje PlantVisorPro Local dwuletnią gwarancją od daty produkcji, pod warunkiem otrzymania całkowitej płatności w terminie określonym na fakturze lub Potwierdzeniu Zamówienia, lub ustalonym w Umowie, i jeśli żadne wady nie będą zgłoszone w ciągu 8 (ośmiu) dni od daty ich odkrycia.

  8.3 PlantVisorPro Local w trakcie trwania gwarancji, uznany po wstępnej weryfikacji przez Sprzedającego za nadający się do naprawy, może być naprawiony wyłącznie na terenie zakładu Sprzedawcy. Sprzedawca uzupełni także opakowanie, regenerując je jak nowe. Jeśli naprawa nie będzie możliwa lub opłacalna, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do bezpłatnej wymiany PlantVisorPro Local na nowy. Ma to zastosowanie bez uszczerbku dla prawa Kupującego do skorzystania z alternatywnych prawnych środków zaradczych.

  8.4  Zgodnie z warunkami określonymi w art.8.2, Kupujący musi odesłać Sprzedawcy wadliwy PlantVisorPro Local, w oryginalnym opakowaniu i/lub w odpowiednim opakowaniu, na własny koszty. Produkt musi być odesłany wraz z oryginalną etykietą zawierającą stosowny kod identyfikacyjny, numer seryjny, datę produkcji oraz dokładnym opisem zgłaszanej wady. Kupujący straci gwarancję w razie usunięcia lub uszkodzenia etykiety indentyfikacyjnej. Sprzedawca przyjmie jedynie produkty pochodzące od Kupującego. Dlatego, dystrybutorzy i sprzedawcy detaliczniu muszą odebrać PlantVisorPro Local do naprawy lub wymiany od swoich klientów i doręczyć go Sprzedawcy. Sprzedawca wykona niezbędne czynności sprawdzające i naprawcze i zwróci materiał zgodnie z warunkami naprawy. Sprzedawca zwróci Produkt tak szybko jak będzie to możliwe, ale nie później niż 2 miesiąca od otrzymania zwrotu. Nie ma to zastosowania, gdy konieczne są dodatkowe czynności sprawdzające, o czym Kupujący zostania odpowiednio poinformowany. Sprzedawca zwróci PlantVisorPro naprawiony zgodnie z gwarancją Kupującemu na koszt własny Sprzedawcy (DDU - Incoterms 2000).

  8.5 Powyższe zachodzi bez uszczerbku dla faktu, że Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady PlantVisorPro Local wynikające z: niestosowania się do instrukcji zawartych w Dokumentacji Technicznej, ingerencji, niewłaściwego użytkowania, nieprawidłowej instalacji, nieprawidłowego użytkowania, niedbałego utrzymania, napraw zmian lub modyfikacji dokonanych lub spowodowanych przez Kupującego lub nieupoważnioną stronę trzecią, wyjątkowych wydarzeń takich jak wypadki, nienaturalne zużycie PlantVisorPro Local lub jego komponentów spowodowane, na przykład, przez fizyczne, elektryczne lub elektromagnetyczne środowisko. Dokładniej, określa się, że Kupujący będzie wyłączną stroną odpowiedzialną za używanie Produktu w maszynach i za czynności i zastosowania różniące się od tych określonych w Dokumentacji Technicznej Sprzedawcy i za wszystkie i jakiekolwiek związane z tym konsekwencje.

  8.6 Z wyjątkiem przypadków oszustw i poważnych uchybień, Sprzedawca nie będzie odpowiadał za takie, określone w umowie lub nie, szkody wynikające z używania PlantVisorPro Local. Uwzględnia to, podane tylko jako przykłady i nie wyczerpujące tematu, odszkodowania za bezpośrednie lub pośrednie szkody, straty łącznie ze stratą zysku, koszty, opłaty związane także z wycofanie PlantVisorPro Local z rynku, brak zarobków i przerwanie działania PlantVisorPro Local . Odpowiedzialność Umowna Sprzedawcy ogranicza się do odszkodowania nie przekraczającego wartości PlantVisorPro Local.

  8.7 Jakikolwiek zwrot nowego materiału w celu zwrotu środków, nieobjęty gwarancją, musi być zaakceptowany z wyprzedzeniem przez Sprzedawcę. Dokumenty towarzyszące zwracanym towarom powinny zawierać dokładne szczegóły faktury sprzedaży, której data nie może być wcześniejsza niż sprzed 12 miesięcy. PlantVisorPro Local zwrócony w ciągu 20 dni od daty doręczenia będą dewaluowane o 20% w porównaniu z ceną zakupu, w związku opłatami administracyjnymi, przenoszenia i kontroli. Koszty transportu poniesione będą przez Kupującego. Zwracany PlantVisorPro Local nie może nosić śladów ingerencji i musi być zwrócony w oryginalnym opakowaniu. W przeciwnym razie, oprócz wspomnianego wcześniej odpisu, doliczony zostanie również koszt przywrócenia do stanu nowości. Nie zastosowanie się do niniejszego art. 8.7 równoznaczne będzie z odmową przyjęcia zwrotu PlantVisorPro Local.

  9. Oprogramowanie licencyjne

  Prawo korzystania ze standardowego oprogramowania zawartego w PlantVisorPro Local podlega akceptacji przez Kupującego, lub akceptacji przez rzeczywistego użytkownika, jeśli nie jest nim Kupujący, dodatkowych warunków. Te warunki dodatkowe określone są oddzielną umową licencyjną na używanie oprogramowania, która wyświetlana jest na ekranie bezpośrednio po uruchomieniu PlantVisorPro Local.


  10. Rysunki, dokumenty techniczne i własność intelektualna

  10.1 Dokumentacja Techniczna, wszystkie rysunki, dokumenty i specyfikacje techniczne, ilustracje i informacje dotyczące PlantVisorPro dostarczanego i udostępnianego przez Sprzedawcę Kupującemu, nie mogą być wykorzystywane dla celów innych niż dla tych, dla których zostały przesłane, chyba, że za wyraźną zgodą Sprzedawcy. Cele zamierzone uwzględniają, na przykład, instalację, użytkowanie, utrzymanie i marketing.

  10.2 Wszystkie informacje (dostarczone w jakiejkolwiek postaci), standardy techniczne, specyfikacje dostarczone przez Sprzedawcę opisane w art. 10.1, są wyłączną własnością tego ostatniego. Niniejsza Umowa nie przyznaje Kupującemu żadnych licencji towarowych lub licencji wykorzystywania patentów lub innych praw własności przemysłowej czy intelektualnej związanych ze wspomnianymi wyżej informacjami technicznymi, wiedzą itp.

  11. Warunki eksportu

  11.1 Sprzedaż produktów PlantVisorPro Local i podstawowych technologii może podlegać kontroli eksportowej, zgodnie ze stosownymi lokalnymi regulacjami i prawem. Taka kontrola może być sprawowana przez różne organy w każdym kraju, w którym PlantVisorPro Local są sprzedawane. Kupujący jest odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisów, praw i/lub dyrektyw regulujących import towarów. Kupujący jest także odpowiedzialny za opłacenie cła w kraju docelowym użytkownika końcowego.

  11.2 Sprzedający zobowiązany jest przekazać Kupującemu informacje i zaoferować pomoc, jakiej druga Strona może racjonalnie oczekiwać przy otrzymaniu autoryzacji i licencji wymaganych przez lokalne prawo dla produktów eksportowych. Musi także powziąć wszelkie środki niezbędne do otrzymania wymaganych dokumentów bez zbędnej zwłoki.

  12. Siła wyższa

  Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia czy naruszenia umowy, jeżeli nastąpiły one z przyczyn niezależnych od jego woli. Uwzględnia to między innymi, ale nie tylko, katastrofy naturalne, wojny, embarga, wymagania, zmianę legislacji, strajki, blokowanie produkcji, trudności w uzyskaniu surowych materiałów i innych niezbędnych części sprzętu produkcyjnego, awarie maszyn lub awarie zasilania.

  13. Jakość PlantVisorPro Local
  13.1 Sytem Zarządzania jakością Sprzedawcy posiada certyfikat ISO 9001 zgodnie z celem określonym przez certyfikat („Projektowanie, produkcja i sprzedaż elektronicznych przyrządów kontroli, systemów łączności, systemów zdalnego zarządzania i monitoringu oraz nawilżania”).

  13.2 Produkty Sprzedawcy są projektowane i produkowane zgodnie z aktualnymi standardami europejskimi.

  13.3 Każdy Produkt jest projektowany i testowany by mieścić się w zakresie określonym przez europejskie standardy dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej i bezpieczeństwa.

  13.4 Ponadto, wiele Produktów Sprzedawcy jest testowanych i certyfikowanych przez międzynarodowe organizacje certyfikacyjne (zastosowane znaki certyfikacyjne widoczne są na etykiecie indentyfikacyjnej produktu).

  14. Język

  Niniejsze warunki sporządzono po włosku i przetłumaczono na język angielski.

  W razie rozbieżności i różnic pomiędzy włoski oryginałem a tłumaczeniem na angielski, wiążący będzie tekst włoski.

  15. Prawo

  Umowa podlega prawu włoskiemu. Gdy sprzedaż PlantVisorPro Local odbywa się w krajach innych niż Włochy, ustala się, że Strony wykluczają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, przyjętej w Wiedniu 11 kwietnia 1980, do niniejszej Umowy.

  GENERAL CONDITIONS OF THE PLANTVISORPRO AGREEMENT
   

  1. Definicje

  Zgodnie z niniejszymi warunkami, poniższe terminy będą przyjmowały przypisane im znaczenie, niezależnie czy będą używane w liczbie pojedynczej czy mnogiej.

  KUPUJĄCY: kupujący PlantVisorPro local

  WARUNKI: niniejsze warunki umowy będące integralną i istotną częścią rzeczonej Umowy i dostępne też na stronie www.carel.com

  POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA: pisemny dokument akceptacji Zamówienia, wysłany przez Sprzedawcę Kupującemu, zawierający: opis sprzedawanego Produktu/ów, kod produktu Sprzedawcy (i na życzenie, także kod Kupującego), ilość, cenę jednostkową, warunki transportu i dostawy i płatności.

  UMOWA: umowa pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą na zakup PlantVisorPro Local.
  DOKUMENTACJA TECHNICZNA: (i) papierowa instrukcja zawierająca dane techniczne i instrukcje montażu, instalacji, utrzymania i ustawienia PlantVisorPro local, przygotowana przez CAREL INDUSTRIES S.p.A., zawarta w opakowaniu zawierającym PlantVisorPro local, (ii) Pomoc on-line; (iii) dokument: „Poprawna instalacja PlantVisorPro local”; (iv) dokument: „Specyfikacja zasilania PlantVisorPro local'”, dostępne na stronie www.carel.com.

  LOCO FABRYKA: warunki doręczenia PlantVisorPro local zgodnie z międzynarodowymi regulacjami (‘Incoterms 2000’), mianowicie na terenie Sprzedawcy. Od momentu przekazania, Kupujący pokrywa wszelkie koszty załadunku, transportu, dostawy i ubezpieczenia.

  ZAMÓWIENIE: dokument wysłany przez Kupującego Sprzedawcy zawierający propozycję nabycia PlantVisorPro local  oraz odpowiedniego kodu identyfikacyjnego.

  STRONY: Kupujący i Sprzedający wymieniani wspólnie.

  ‘PlantVisorPro local’: elektroniczny ustandaryzowany system monitoringu i detekcji stosowany z systemami HVAC/R oznaczony danym kodem identyfikacyjnym przypisanym przez Sprzedawcę składający się z następujących elementów: elektroniczny procesor wyposażony w oprogramowanie ogólne i firmowe, bramka PC o odpowiedniej mocy zasilania, oznaczone znakiem towarowym CAREL.

  SPRZEDAWCA:  CAREL INDUSTRIES S.p.A. (Włochy).
  2. Zastosowanie i obowiązywanie Warunków
  2.1. Warunki sprzedaży są integralną i istotną częścią każdej Umowy Sprzedaży PlantVisorPro Local. W razie rozbieżności, będą miały zastosowanie ponad innymi warunkami zakupu określonymi przez Kupującego w Zamówieniu, chyba że Strony postanowią inaczej na piśmie.

  2.2 Warunki, dostępne na stronie www.carel.com obwiązują pomiędzy Stronami, jako że Kupujący może się z nimi zapoznać stosując zwykłą staranność podczas przystępowania do Umowy.

   3. Zamówienia, Potwierdzenia Zamówienia i Dokumentacja Techniczna

  3.1 Zamówienia muszą przyjmować formę pisemną. Uważane są za przyjęte przez Sprzedawcę poprzez przekazania Kupującemu Potwierdzenia Zamówienia.

  3.2 Kupujący zapewnia, że warunki związane z każdym Zamówieniem i Potwierdzeniem Zamówienia są poprawne. Kupujący oświadcza, że starannie zapoznał się z kompletną Dokumentacją Techniczną przed wysłaniem Zamówienia i zweryfikował techniczną i funkcjonalną zgodność swoich urządzeń i narzędzi z Produktami.

  3.3 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Zamówieniu produktu PlantVisorPro local, jeśli jest to wymagane by spełnić standardy wewnętrzne lub społeczne, lub zmieniany on jest w sposób nie szkodzący jego jakości czy funkcji, lub zastąpiony nowszą wersją w podobnej formie i/lub funkcjach.

  3.4 Wszystkie czynności następujące po zakupie PlantVisorPro local, na przykład, ale nie tylko, instalacja, montaż i ustawienie PlantVisorPro local, zgodnie z wymaganiami Kupującego, następuje na wyłączny koszt, ryzyko o odpowiedzialność Kupującego. Kupujący musi w pełni przestrzegać wszystkich instrukcji techniczny i obsługi zawartych w Dokumentacji Technicznej.

   4. Cena

  4.1 Cena Produktu jest zgodna z cennikiem aktualnym na dzień złożenia Zamówienia. Cena zawiera koszty opakowania zgodnie ze standardami Sprzedawcy. Koszty specjalnych opakowań na życzenie Kupującego i zatwierdzone przez Sprzedawcę będą pokrywane przez Kupującego. Cena nie zawiera podatków od sprzedaży, opłat celnych i innych opłat oraz podatku VAT, jeśli jest wymagany.

  4.2 Bez szkody dla innych uzgodnień pisemnych, wszystkie ceny ustalone przez Sprzedawcę to ceny loco fabryka.

  5. Faktury i płatności

  5.1 Sprzedawca zafakturuje Kupującego za PlantVisorPro w momencie jego wysłania. Jeśli Kupujący nie odbierze PlantVisorPro z terenu Sprzedawcy według warunków Umowy, bez szkody dla prawa ustanowionego w art. 6.3, Sprzedawca będzie miał prawo wystawić fakturę za PlantVisorPro w dowolnym momencie. Sprzedawca może to uczynić po słownym lub pisemnym zawiadomieniu Kupującego, że PlantVisorPro jest gotowy do odbioru.

  5.2 Kupujący musi zapłacić cenę PlantVisorPro zgodnie z warunkami wykazanymi na Potwierdzeni Zamówienia i fakturze. Płatność musi być przekazana bezpośrednio Sprzedawcy. Sprzedawca ma prawo otrzymać płatność nawet jeśli Kupujący nie odbierze PlantVisorPro na warunkach określonych w Potwierdzeniu Zamówienia.

  5.3 Jeśli Kupujący nie wywiąże się z obowiązku płatności zgodnie z warunkami określonymi w Umowie, Sprzedawca będzie miał prawo do otrzymania odsetek za zwłokę zgodnie z włoskim dekretem legislacyjnym nr 231/02, bez uszczerbku dla innych odszkodowań za większe straty.

  5.4. Dla płatności z zagranicy, koszty transferu pieniędzy z banku zagranicznego do włoskiego będą w całości pokryte przez Kupującego.

  6. Dostawa, Odbiór PlantVisorPro Local , przeniesienie odpowiedzialności

  6.1 Jeśli nie uzgodniono inaczej, towary będą przekazywane, z wynikającym z tego przeniesieniem odpowiedzialności za uszkodzenie i/lub obniżenie wartości PlantVisorPro local na Kupującego, loco fabryka.

  Ma to zastosowanie nawet jeżeli uzgodniono inne miejsce całkowitej lub częściowej dostawy przez Sprzedawcę. W takim przypadku, Kupujący pokryje wszelkie koszty poniesione przez Sprzedawcę za transport, doręczenie, opakowanie i ubezpieczenie.

  6.2 Warunki dostawy określone są przez Sprzedawcę w Potwierdzeniu Zamówienia.

  6.3. Jeśli Kupujący nie odbierze PlantVisorPro Local zgodnie z warunkami doręczenia określonymi w Umowie, lub jeśli nie przekaże Sprzedającego odpowiednich instrukcji doręczenia, bez uszczerbku dla praw opisanych w art. 5.1., Sprzedawca będzie miał prawo do ubiegania się o zwrot przez Kupującego wszystkich kosztów poniesionych na przechowywanie PlantVisorPro Local.

   7. Zobowiązania Kupującego

  7.1 Kupujący jest jedyną Stroną odpowiedzialną za wybór zakupionego PlantVisorPro Local. Kupujący stwierdził więc, że spełnia on jego wymagania i wszystkie czynności po zakupie, to jest instalację, utrzymanie, montaż i ustawienie PlantVisorPro Local w zakładzie Kupującego. Czynności te muszą być przeprowadzane w pełnej zgodności z instrukcjami zawartymi w Dokumentacji Technicznej. Kupujący musi także posiadać obiekty i umiejętności (łącznie z umiejętnościami technologicznymi) niezbędne dla prawidłowego użytkowania PlantVisorPro Local.

  7.2 W szczególności, by zapewnić poprawną instalację i późniejsze poprawne funkcjonowanie PlantWatchPro, Kupujący musi w pełni i starannie przestrzegać wymogów zawartych w dokumentacji on-line. Dokumentacja składa się z dokumentu „Poprawna instalacja PlantVisorPro Local.’ i „Specyfikacje zasilania PlantVisorPro Local'.

  7.3 Wykonując niniejszą Umowę, Kupujący musi także przestrzegać i stosować się do wszystkich regulacji i przepisów lokalnych w kraju, w którym PlantVisorPro Local będzie używany. Uwzględnia to przepisy dotyczące ochrony zdrowia i bezpieczeństwa publicznego i dobrych praktyk handlowych. Wszystkie koszty związane ze zgodnością PlantVisorPro Local z przepisami prawa kraju, w którym będzie on używany, będą pokrywane wyłącznie przez Kupującego.

  8. Gwarancje, odpowiedzialność i zwrot materiałów

  8.1 Sprzedawca gwarantuje, że PlantVisorPro Local jest wolny od wad materialnych i usterek fabrycznych i jest zgodny ze standardowymi specyfikacjami technicznymi zawartymi w Dokumentacji Technicznej. Sprzedawca nie daje gwarancji na materiały i/lub części PlantVisorPro Local  niewyprodukowane przez niego, ani na uszkodzenia spowodowane przez użycie nie znane w momencie Zamówienia i Potwierdzenia Zamówienia. Sprzedawca nie daje też gwarancji kompatybilności PlantVisorPro Local z innymi urządzeniami elektronicznymi lub konkretnymi programami procesowymi.

  8.2 Sprzedawca obejmuje PlantVisorPro Local dwuletnią gwarancją od daty produkcji, pod warunkiem otrzymania całkowitej płatności w terminie określonym na fakturze lub Potwierdzeniu Zamówienia, lub ustalonym w Umowie, i jeśli żadne wady nie będą zgłoszone w ciągu 8 (ośmiu) dni od daty ich odkrycia.

  8.3 PlantVisorPro Local w trakcie trwania gwarancji, uznany po wstępnej weryfikacji przez Sprzedającego za nadający się do naprawy, może być naprawiony wyłącznie na terenie zakładu Sprzedawcy. Sprzedawca uzupełni także opakowanie, regenerując je jak nowe. Jeśli naprawa nie będzie możliwa lub opłacalna, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do bezpłatnej wymiany PlantVisorPro Local na nowy. Ma to zastosowanie bez uszczerbku dla prawa Kupującego do skorzystania z alternatywnych prawnych środków zaradczych.

  8.4  Zgodnie z warunkami określonymi w art.8.2, Kupujący musi odesłać Sprzedawcy wadliwy PlantVisorPro Local, w oryginalnym opakowaniu i/lub w odpowiednim opakowaniu, na własny koszty. Produkt musi być odesłany wraz z oryginalną etykietą zawierającą stosowny kod identyfikacyjny, numer seryjny, datę produkcji oraz dokładnym opisem zgłaszanej wady. Kupujący straci gwarancję w razie usunięcia lub uszkodzenia etykiety indentyfikacyjnej. Sprzedawca przyjmie jedynie produkty pochodzące od Kupującego. Dlatego, dystrybutorzy i sprzedawcy detaliczniu muszą odebrać PlantVisorPro Local do naprawy lub wymiany od swoich klientów i doręczyć go Sprzedawcy. Sprzedawca wykona niezbędne czynności sprawdzające i naprawcze i zwróci materiał zgodnie z warunkami naprawy. Sprzedawca zwróci Produkt tak szybko jak będzie to możliwe, ale nie później niż 2 miesiąca od otrzymania zwrotu. Nie ma to zastosowania, gdy konieczne są dodatkowe czynności sprawdzające, o czym Kupujący zostania odpowiednio poinformowany. Sprzedawca zwróci PlantVisorPro naprawiony zgodnie z gwarancją Kupującemu na koszt własny Sprzedawcy (DDU - Incoterms 2000).

  8.5 Powyższe zachodzi bez uszczerbku dla faktu, że Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady PlantVisorPro Local wynikające z: niestosowania się do instrukcji zawartych w Dokumentacji Technicznej, ingerencji, niewłaściwego użytkowania, nieprawidłowej instalacji, nieprawidłowego użytkowania, niedbałego utrzymania, napraw zmian lub modyfikacji dokonanych lub spowodowanych przez Kupującego lub nieupoważnioną stronę trzecią, wyjątkowych wydarzeń takich jak wypadki, nienaturalne zużycie PlantVisorPro Local lub jego komponentów spowodowane, na przykład, przez fizyczne, elektryczne lub elektromagnetyczne środowisko. Dokładniej, określa się, że Kupujący będzie wyłączną stroną odpowiedzialną za używanie Produktu w maszynach i za czynności i zastosowania różniące się od tych określonych w Dokumentacji Technicznej Sprzedawcy i za wszystkie i jakiekolwiek związane z tym konsekwencje.

  8.6 Z wyjątkiem przypadków oszustw i poważnych uchybień, Sprzedawca nie będzie odpowiadał za takie, określone w umowie lub nie, szkody wynikające z używania PlantVisorPro Local. Uwzględnia to, podane tylko jako przykłady i nie wyczerpujące tematu, odszkodowania za bezpośrednie lub pośrednie szkody, straty łącznie ze stratą zysku, koszty, opłaty związane także z wycofanie PlantVisorPro Local z rynku, brak zarobków i przerwanie działania PlantVisorPro Local . Odpowiedzialność Umowna Sprzedawcy ogranicza się do odszkodowania nie przekraczającego wartości PlantVisorPro Local.

  8.7 Jakikolwiek zwrot nowego materiału w celu zwrotu środków, nieobjęty gwarancją, musi być zaakceptowany z wyprzedzeniem przez Sprzedawcę. Dokumenty towarzyszące zwracanym towarom powinny zawierać dokładne szczegóły faktury sprzedaży, której data nie może być wcześniejsza niż sprzed 12 miesięcy. PlantVisorPro Local zwrócony w ciągu 20 dni od daty doręczenia będą dewaluowane o 20% w porównaniu z ceną zakupu, w związku opłatami administracyjnymi, przenoszenia i kontroli. Koszty transportu poniesione będą przez Kupującego. Zwracany PlantVisorPro Local nie może nosić śladów ingerencji i musi być zwrócony w oryginalnym opakowaniu. W przeciwnym razie, oprócz wspomnianego wcześniej odpisu, doliczony zostanie również koszt przywrócenia do stanu nowości. Nie zastosowanie się do niniejszego art. 8.7 równoznaczne będzie z odmową przyjęcia zwrotu PlantVisorPro Local.

   9. Oprogramowanie licencyjne

  Prawo korzystania ze standardowego oprogramowania zawartego w PlantVisorPro Local podlega akceptacji przez Kupującego, lub akceptacji przez rzeczywistego użytkownika, jeśli nie jest nim Kupujący, dodatkowych warunków. Te warunki dodatkowe określone są oddzielną umową licencyjną na używanie oprogramowania, która wyświetlana jest na ekranie bezpośrednio po uruchomieniu PlantVisorPro Local.

  10. Rysunki, dokumenty techniczne i własność intelektualna

  10.1 Dokumentacja Techniczna, wszystkie rysunki, dokumenty i specyfikacje techniczne, ilustracje i informacje dotyczące PlantVisorPro dostarczanego i udostępnianego przez Sprzedawcę Kupującemu, nie mogą być wykorzystywane dla celów innych niż dla tych, dla których zostały przesłane, chyba, że za wyraźną zgodą Sprzedawcy. Cele zamierzone uwzględniają, na przykład, instalację, użytkowanie, utrzymanie i marketing.

  10.2 Wszystkie informacje (dostarczone w jakiejkolwiek postaci), standardy techniczne, specyfikacje dostarczone przez Sprzedawcę opisane w art. 10.1, są wyłączną własnością tego ostatniego. Niniejsza Umowa nie przyznaje Kupującemu żadnych licencji towarowych lub licencji wykorzystywania patentów lub innych praw własności przemysłowej czy intelektualnej związanych ze wspomnianymi wyżej informacjami technicznymi, wiedzą itp.

   11. Warunki eksportu

  11.1 Sprzedaż produktów PlantVisorPro Local i podstawowych technologii może podlegać kontroli eksportowej, zgodnie ze stosownymi lokalnymi regulacjami i prawem. Taka kontrola może być sprawowana przez różne organy w każdym kraju, w którym PlantVisorPro Local są sprzedawane. Kupujący jest odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisów, praw i/lub dyrektyw regulujących import towarów. Kupujący jest także odpowiedzialny za opłacenie cła w kraju docelowym użytkownika końcowego.

  11.2 Sprzedający zobowiązany jest przekazać Kupującemu informacje i zaoferować pomoc, jakiej druga Strona może racjonalnie oczekiwać przy otrzymaniu autoryzacji i licencji wymaganych przez lokalne prawo dla produktów eksportowych. Musi także powziąć wszelkie środki niezbędne do otrzymania wymaganych dokumentów bez zbędnej zwłoki.

   12. Siła wyższa

  Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia czy naruszenia umowy, jeżeli nastąpiły one z przyczyn niezależnych od jego woli. Uwzględnia to między innymi, ale nie tylko, katastrofy naturalne, wojny, embarga, wymagania, zmianę legislacji, strajki, blokowanie produkcji, trudności w uzyskaniu surowych materiałów i innych niezbędnych części sprzętu produkcyjnego, awarie maszyn lub awarie zasilania.

  13. Jakość PlantVisorPro Local
  13.1 Sytem Zarządzania jakością Sprzedawcy posiada certyfikat ISO 9001 zgodnie z celem określonym przez certyfikat („Projektowanie, produkcja i sprzedaż elektronicznych przyrządów kontroli, systemów łączności, systemów zdalnego zarządzania i monitoringu oraz nawilżania”).

  13.2 Produkty Sprzedawcy są projektowane i produkowane zgodnie z aktualnymi standardami europejskimi.

  13.3 Każdy Produkt jest projektowany i testowany by mieścić się w zakresie określonym przez europejskie standardy dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej i bezpieczeństwa.

  13.4 Ponadto, wiele Produktów Sprzedawcy jest testowanych i certyfikowanych przez międzynarodowe organizacje certyfikacyjne (zastosowane znaki certyfikacyjne widoczne są na etykiecie indentyfikacyjnej produktu).

  14. Język

  Niniejsze warunki sporządzono po włosku i przetłumaczono na język angielski.

  W razie rozbieżności i różnic pomiędzy włoski oryginałem a tłumaczeniem na angielski, wiążący będzie tekst włoski.

  15. Prawo

  Umowa podlega prawu włoskiemu. Gdy sprzedaż PlantVisorPro Local odbywa się w krajach innych niż Włochy, ustala się, że Strony wykluczają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, przyjętej w Wiedniu 11 kwietnia 1980, do niniejszej Umowy.


   
  OGÓLNE WARUNKI UMOWY PLANTWATCHPRO
   

  1. Definicje

  Zgodnie z niniejszymi warunkami, poniższe terminy będą przyjmowały przypisane im znaczenie, niezależnie czy będą używane w liczbie pojedynczej czy mnogiej.

  'Kupujący': Kupujący PlantWatchPro.

  'Warunki': niniejsze warunki umowy będące integralną i istotną częścią rzeczonej Umowy i dostępne też na stronie www.carel.com

   

  'Potwierdzenie Zamówienia': pisemny dokument akceptacji Zamówienia, wysłany przez Sprzedawcę Kupującemu, wiążący jako akceptację Zamówienia.

  'Umowa': umowa pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą na sprzedaż PlantWatchPro.

  'Dokumentacja techniczna': (i) papierowa instrukcja zawierająca dane techniczne i instrukcje montażu, instalacji, utrzymania i ustawienia PlantWatchPro, przygotowana przez CAREL INDUSTRIES S.p.A., zawarta w opakowaniu zawierającym PlantWatchPro, (ii) Pomoc on-line;

  'Loco Fabryka: warunki doręczenia PlantWatchPro zgodnie z międzynarodowymi regulacjami (‘Incoterms 2000’), mianowicie na terenie Sprzedawcy. Od momentu przekazania, Kupujący pokrywa wszelkie koszty załadunku, transportu, dostawy i ubezpieczenia.

  'Zamówienie': dokument wysłany przez Kupującego Sprzedawcy zawierający propozycję nabycia PlantWatchPro oraz odpowiedniego kodu identyfikacyjnego.

  'Strony': Kupujący i Sprzedający wymieniani wspólnie.

  'PlantWatchPro': elektroniczny ustandaryzowany system monitoringu i detekcji stosowany z systemami HVAC/R oznaczony danym kodem identyfikacyjnym przypisanym przez Sprzedawcę składający się z następujących elementów: elektroniczny procesor wyposażony w oprogramowanie ogólne i firmowe oznaczony znakiem towarowym CAREL.

  'Sprzedawca': CAREL INDUSTRIES S.p.A. (Włochy).

  2. Zastosowanie i obowiązywanie Warunków

  2.1. Warunki sprzedaży są integralną i istotną częścią każdej Umowy Sprzedaży PlantWatchPro. W razie rozbieżności, będą miały zastosowanie ponad innymi warunkami zakupu określonymi przez Kupującego w Zamówieniu, chyba że Strony postanowią inaczej na piśmie.

  2.2 Warunki, dostępne na stronie www.carel.com obwiązują pomiędzy Stronami, jako że Kupujący może się z nimi zapoznać stosując zwykłą staranność podczas przystępowania do Umowy.

  3. Zamówienia, Potwierdzenia Zamówienia i Dokumentacja Techniczna

  3.1 Zamówienia muszą przyjmować formę pisemną. Uważane są za przyjęte przez Sprzedawcę poprzez przekazania Kupującemu Potwierdzenia Zamówienia.

  3.2 Kupujący zapewnia, że warunki związane z każdym Zamówieniem i Potwierdzeniem Zamówienia są poprawne. Kupujący oświadcza, że starannie zapoznał się z kompletną Dokumentacją Techniczną przed wysłaniem Zamówienia i zweryfikował techniczną i funkcjonalną zgodność swoich urządzeń i narzędzi z Produktami.

  3.3 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Zamówieniu produktu PlantWatchPro, jeśli jest to wymagane by spełnić standardy wewnętrzne lub społeczne, lub zmieniany on jest w sposób nie szkodzący jego jakości czy funkcji, lub zastąpiony nowszą wersją w podobnej formie i/lub funkcjach.

  3.4 Wszystkie czynności następujące po zakupie PlantWatchPro, na przykład, ale nie tylko, instalacja, montaż i ustawienie PlantWatchPro, zgodnie z wymaganiami Kupującego, następuje na wyłączny koszt, ryzyko o odpowiedzialność Kupującego. Kupujący musi w pełni przestrzegać wszystkich instrukcji techniczny i obsługi zawartych w Dokumentacji Technicznej.

  4. Cena

  4.1 Cena PlantWatchPro jest zgodna z cennikiem aktualnym na dzień złożenia Zamówienia. Cena zawiera koszty opakowania zgodnie ze standardami Sprzedawcy. Koszty specjalnych opakowań na życzenie Kupującego i zatwierdzone przez Sprzedawcę będą pokrywane przez Kupującego. Cena nie zawiera podatków od sprzedaży, opłat celnych i innych opłat oraz podatku VAT, jeśli jest wymagany.

  4.2 Bez szkody dla innych uzgodnień pisemnych, wszystkie ceny ustalone przez Sprzedawcę to ceny loco fabryka.

  5. Faktury i płatności

  5.1 Sprzedawca zafakturuje Kupującego za PlantWatchPro w momencie jego wysłania. Jeśli Kupujący nie odbierze PlantWatchPro z terenu Sprzedawcy według warunków Umowy, bez szkody dla prawa ustanowionego w art. 6.3, Sprzedawca będzie miał prawo wystawić fakturę za PlantWatchPro w dowolnym momencie. Sprzedawca może to uczynić po słownym lub pisemnym zawiadomieniu Kupującego, że PlantWatchPro jest gotowy do odbioru.

  5.2 Kupujący musi zapłacić cenę PlantWatchPro zgodnie z warunkami wykazanymi na Potwierdzeni Zamówienia i fakturze. Płatność musi być przekazana bezpośrednio Sprzedawcy. Sprzedawca ma prawo otrzymać płatność nawet jeśli Kupujący nie odbierze PlantWatchPro na warunkach określonych w Potwierdzeniu Zamówienia.

  5.3 Jeśli Kupujący nie wywiąże się z obowiązku płatności zgodnie z warunkami określonymi w Umowie, Sprzedawca będzie miał prawo do otrzymania odsetek za zwłokę zgodnie z włoskim dekretem legislacyjnym nr 231/02, bez uszczerbku dla innych odszkodowań za większe straty.

  5.4. Dla płatności z zagranicy, koszty transferu pieniędzy z banku zagranicznego do włoskiego będą w całości pokryte przez Kupującego.

  6. Dostawa, Odbiór PlantWatchPro, przeniesienie odpowiedzialności

  6.1 Jeśli nie uzgodniono inaczej, towary będą przekazywane, z wynikającym z tego przeniesieniem odpowiedzialności za uszkodzenie i/lub obniżenie wartości PlantWatchPro na Kupującego, loco fabryka.

  Ma to zastosowanie nawet jeżeli uzgodniono inne miejsce całkowitej lub częściowej dostawy przez Sprzedawcę. W takim przypadku, Kupujący pokryje wszelkie koszty poniesione przez Sprzedawcę za transport, doręczenie, opakowanie i ubezpieczenie.

  6.2 Warunki dostawy określone są przez Sprzedawcę w Potwierdzeniu Zamówienia.

  6.3. Jeśli Kupujący nie odbierze PlantWatchPro zgodnie z warunkami doręczenia określonymi w Umowie, lub jeśli nie przekaże Sprzedającego odpowiednich instrukcji doręczenia, bez uszczerbku dla praw opisanych w art. 5.1., Sprzedawca będzie miał prawo do ubiegania się o zwrot przez Kupującego wszystkich kosztów poniesionych na przechowywanie PlantWatchPro .

  7. Zobowiązania Kupującego

  7.1 Kupujący jest jedyną Stroną odpowiedzialną za wybór zakupionego PlantWatchPro. Kupujący stwierdził więc, że spełnia on jego wymagania i wszystkie czynności po zakupie, to jest instalację, utrzymanie, montaż i ustawienie PlantWatchPro w zakładzie Kupującego. Czynności te muszą być przeprowadzane w pełnej zgodności z instrukcjami zawartymi w Dokumentacji Technicznej. Kupujący musi także posiadać obiekty i umiejętności (łącznie z umiejętnościami technologicznymi) niezbędne dla prawidłowego użytkowania PlantWatchPro.

   7.2 W szczególności, by zapewnić poprawną instalację i późniejsze poprawne funkcjonowanie PlantWatchPro, Kupujący musi w pełni i starannie przestrzegać wymogów zawartych w dokumentacji on-line. Dokumentacja składa się z dokumentu „Poprawna instalacja PlantWatchPro.’

   7.3 Wykonując niniejszą Umowę, Kupujący musi także przestrzegać i stosować się do wszystkich regulacji i przepisów lokalnych w kraju, w którym PlantWatchPro będzie używany. Uwzględnia to przepisy dotyczące ochrony zdrowia i bezpieczeństwa publicznego i dobrych praktyk handlowych. Wszystkie koszty związane ze zgodnością PlantWatchPro z przepisami prawa kraju, w którym będzie on używany, będą pokrywane wyłącznie przez Kupującego.      

  8. Gwarancje, odpowiedzialność i zwrot materiałów

   8.1 Sprzedawca gwarantuje, że PlantWatchPro jest wolny od wad materialnych i usterek fabrycznych i jest zgodny ze standardowymi specyfikacjami technicznymi zawartymi w Dokumentacji Technicznej. Sprzedawca nie daje gwarancji na materiały i/lub części PlantWatchPro niewyprodukowane przez niego, ani na uszkodzenia spowodowane przez użycie nie znane w momencie Zamówienia i Potwierdzenia Zamówienia. Sprzedawca nie daje też gwarancji kompatybilności PlantWatchPro z innymi urządzeniami elektronicznymi lub konkretnymi programami procesowymi.

   8.2 Sprzedawca obejmuje PlantWatchPro dwuletnią gwarancją od daty produkcji, pod warunkiem otrzymania całkowitej płatności w terminie określonym na fakturze lub Potwierdzeniu Zamówienia, lub ustalonym w Umowie, i jeśli żadne wady nie będą zgłoszone w ciągu 8 (ośmiu) dni od daty ich odkrycia.

   8.3 PlantWatchPro w trakcie trwania gwarancji, uznany po wstępnej weryfikacji przez Sprzedającego za nadający się do naprawy, może być naprawiony wyłącznie na terenie zakładu Sprzedawcy. Sprzedawca uzupełni także opakowanie, regenerując je jak nowe. Jeśli naprawa nie będzie możliwa lub opłacalna, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do bezpłatnej wymiany PlantWatchPro na nowy. Ma to zastosowanie bez uszczerbku dla prawa Kupującego do skorzystania z alternatywnych prawnych środków zaradczych.

   8.4  Zgodnie z warunkami określonymi w art.8.2, Kupujący musi odesłać Sprzedawcy wadliwy PlantWatchPro , w oryginalnym opakowaniu i/lub w odpowiednim opakowaniu, na własny koszty. Produkt musi być odesłany wraz z oryginalną etykietą zawierającą stosowny kod identyfikacyjny, numer seryjny, datę produkcji oraz dokładnym opisem zgłaszanej wady. Kupujący straci gwarancję w razie usunięcia lub uszkodzenia etykiety indentyfikacyjnej. Sprzedawca przyjmie jedynie produkty pochodzące od Kupującego. Dlatego, dystrybutorzy i sprzedawcy detaliczniu muszą odebrać PlantWatchPro do naprawy lub wymiany od swoich klientów i doręczyć go Sprzedawcy. Sprzedawca wykona niezbędne czynności sprawdzające i naprawcze i zwróci materiał zgodnie z warunkami naprawy. Sprzedawca zwróci Produkt tak szybko jak będzie to możliwe, ale nie później niż 2 miesiąca od otrzymania zwrotu. Nie ma to zastosowania, gdy konieczne są dodatkowe czynności sprawdzające, o czym Kupujący zostania odpowiednio poinformowany. Sprzedawca zwróci PlantWatchPro  naprawiony zgodnie z gwarancją Kupującemu na koszt własny Sprzedawcy (DDU - Incoterms 2000).

   8.5 Powyższe zachodzi bez uszczerbku dla faktu, że Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady PlantWatchPro wynikające z: niestosowania się do instrukcji zawartych w Dokumentacji Technicznej, ingerencji, niewłaściwego użytkowania, nieprawidłowej instalacji, nieprawidłowego użytkowania, niedbałego utrzymania, napraw zmian lub modyfikacji dokonanych lub spowodowanych przez Kupującego lub nieupoważnioną stronę trzecią, wyjątkowych wydarzeń takich jak wypadki, nienaturalne zużycie PlantWatchPro lub jego komponentów spowodowane, na przykład, przez fizyczne, elektryczne lub elektromagnetyczne środowisko. Dokładniej, określa się, że Kupujący będzie wyłączną stroną odpowiedzialną za używanie Produktu w maszynach i za czynności i zastosowania różniące się od tych określonych w Dokumentacji Technicznej Sprzedawcy i za wszystkie i jakiekolwiek związane z tym konsekwencje.

   8.6 Z wyjątkiem przypadków oszustw i poważnych uchybień, Sprzedawca nie będzie odpowiadał za takie, określone w umowie lub nie, szkody wynikające z używania PlantWatchPro. Uwzględnia to, podane tylko jako przykłady i nie wyczerpujące tematu, odszkodowania za bezpośrednie lub pośrednie szkody, straty łącznie ze stratą zysku, koszty, opłaty związane także z wycofanie PlantWatchPro z rynku, brak zarobków i przerwanie działania PlantWatchPro. Odpowiedzialność Umowna Sprzedawcy ogranicza się do odszkodowania nie przekraczającego wartości PlantWatchPro.

  8.7 Jakikolwiek zwrot nowego materiału w celu zwrotu środków, nieobjęty gwarancją, musi być zaakceptowany z wyprzedzeniem przez Sprzedawcę. Dokumenty towarzyszące zwracanym towarom powinny zawierać dokładne szczegóły faktury sprzedaży, której data nie może być wcześniejsza niż sprzed 12 miesięcy. PlantWatchPro zwrócony w ciągu 20 dni od daty doręczenia będą dewaluowane o 20% w porównaniu z ceną zakupu, w związku opłatami administracyjnymi, przenoszenia i kontroli. Koszty transportu poniesione będą przez Kupującego. Zwracany PlantWatchPro nie może nosić śladów ingerencji i musi być zwrócony w oryginalnym opakowaniu. W przeciwnym razie, oprócz wspomnianego wcześniej odpisu, doliczony zostanie również koszt przywrócenia do stanu nowości. Nie zastosowanie się do niniejszego art. 8.7 równoznaczne będzie z odmową przyjęcia zwrotu PlantVisorPro Local.

  9. Oprogramowanie licencyjne

  Prawo korzystania ze standardowego oprogramowania zawartego w PlantVisorPro Local podlega akceptacji przez Kupującego, lub akceptacji przez rzeczywistego użytkownika, jeśli nie jest nim Kupujący, dodatkowych warunków. Te warunki dodatkowe określone są oddzielną umową licencyjną na używanie oprogramowania, dostępnej w ramach Dokumentacji Technicznej dostarczanej z produktem.

  10. Rysunki, dokumenty techniczne i własność intelektualna

   10.1 Dokumentacja Techniczna, wszystkie rysunki, dokumenty i specyfikacje techniczne, ilustracje i informacje dotyczące PlantWatchPro dostarczanego i udostępnianego przez Sprzedawcę Kupującemu, nie mogą być wykorzystywane dla celów innych niż dla tych, dla których zostały przesłane, chyba, że za wyraźną zgodą Sprzedawcy. Cele zamierzone uwzględniają, na przykład, instalację, użytkowanie, utrzymanie i marketing.

   10.2 Wszystkie informacje (dostarczone w jakiejkolwiek postaci), standardy techniczne, specyfikacje dostarczone przez Sprzedawcę opisane w art. 10.1, są wyłączną własnością tego ostatniego. Niniejsza Umowa nie przyznaje Kupującemu żadnych licencji towarowych lub licencji wykorzystywania patentów lub innych praw własności przemysłowej czy intelektualnej związanych ze wspomnianymi wyżej informacjami technicznymi, wiedzą itp.

  11. Warunki eksportu

   11.1 Sprzedaż produktów PlantWatchPro i podstawowych technologii może podlegać kontroli eksportowej, zgodnie ze stosownymi lokalnymi regulacjami i prawem. Taka kontrola może być sprawowana przez różne organy w każdym kraju, w którym PlantWatchPro są sprzedawane. Kupujący jest odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisów, praw i/lub dyrektyw regulujących import towarów. Kupujący jest także odpowiedzialny za opłacenie cła w kraju docelowym użytkownika końcowego.

   11.2 Sprzedający zobowiązany jest przekazać Kupującemu informacje i zaoferować pomoc, jakiej druga Strona może racjonalnie oczekiwać przy otrzymaniu autoryzacji i licencji wymaganych przez lokalne prawo dla produktów eksportowych. Musi także powziąć wszelkie środki niezbędne do otrzymania wymaganych dokumentów bez zbędnej zwłoki.

   12. Siła wyższa

  Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia czy naruszenia umowy, jeżeli nastąpiły one z przyczyn niezależnych od jego woli. Uwzględnia to między innymi, ale nie tylko, katastrofy naturalne, wojny, embarga, wymagania, zmianę legislacji, strajki, blokowanie produkcji, trudności w uzyskaniu surowych materiałów i innych niezbędnych części sprzętu produkcyjnego, awarie maszyn lub awarie zasilania.

  13. Jakość PlantWatchPro 
  13.1 Sytem Zarządzania jakością Sprzedawcy posiada certyfikat ISO 9001 zgodnie z celem określonym przez certyfikat („Projektowanie, produkcja i sprzedaż elektronicznych przyrządów kontroli, systemów łączności, systemów zdalnego zarządzania i monitoringu oraz nawilżania”).

  13.2 Produkty Sprzedawcy są projektowane i produkowane zgodnie z aktualnymi standardami europejskimi.

   13.3 Każdy Produkt jest projektowany i testowany by mieścić się w zakresie określonym przez europejskie standardy dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej i bezpieczeństwa.

  13.4 Ponadto, wiele Produktów Sprzedawcy jest testowanych i certyfikowanych przez międzynarodowe organizacje certyfikacyjne (zastosowane znaki certyfikacyjne widoczne są na etykiecie indentyfikacyjnej produktu).

  14. Język

  Niniejsze warunki sporządzono po włosku i przetłumaczono na język angielski.

  W razie rozbieżności i różnic pomiędzy włoski oryginałem a tłumaczeniem na angielski, wiążący będzie tekst włoski.


  15. Prawo

  Umowa podlega prawu włoskiemu. Gdy sprzedaż PlantVisorPro Local odbywa się w krajach innych niż Włochy, ustala się, że Strony wykluczają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, przyjętej w Wiedniu 11 kwietnia 1980, do niniejszej Umowy.

   

  Maj 2012, Rev. 1.118

   

  March 2016, Rel. 1.2
  Sales Conditions valid as of 07.03.2016

   

  Previous releases

  Sales Conditions rel 1.1 (valid as of May 2012)
  Sales Conditions rel 1.0