CAREL - Legal notice

 • Privacy statement

  POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY

   

  Zgodnie z art. 13 rozporządzenia (UE) nr 2016/679 (RODO) oraz wytycznymi włoskiego Urzędu Ochrony Danych nr 229 z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie stosowania plików cookie, niniejsza polityka prywatności informuje odwiedzających o sposobie przetwarzania wprowadzanych przez nich danych oraz o tym, w jaki sposób pliki cookie są wykorzystywane przez stronę internetową.  Niniejsza polityka prywatności została ponadto opracowana w oparciu o zalecenie 2/2001 przyjęte przez grupę roboczą ustanowioną zgodnie z art. 29 dyrektywy 95/46/WE.

   

  ADMINISTRATOR I INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
  Administratorem danych jest Carel Industries S.p.A. z siedzibą w Brugine (PD), przy 11 Via dell'Industria. Z administratorem danych można skontaktować się w następujący sposób:
  Numer telefonu: +39 049 9716611
  Email: privacy@carel.com

   

  Luigi Neirotti zostaje wyznaczony na inspektora ochrony danych (IOD)
  Studio Legale Tributario
  ul. Meravigli, n. 14
  20123 Mediolan
  email: privacy@carel.com

   

  CELE I METODY PRZETWARZANIA DANYCH
  Państwa dane uzyskane po bezpośrednim wprowadzeniu do formularzy rejestracyjnych, w tym na przykład nazwisko, nazwa firmy, adres, numer telefonu i adres e-mail, będą wykorzystywane wyłącznie w celu świadczenia żądanych usług (odpowiedź na zapytania, rekrutacja w związku z ofertami pracy, itp.). Wszelkie inne cele zostaną opisane w konkretnej polityce i będą wymagały dodatkowej zgody.

  Dane uzyskiwane za pośrednictwem plików cookie znajdują się w odpowiednim punkcie niniejszej polityki.
  Wszystkie dane przetwarzane są drogą elektroniczną, mogą być jednak również przetwarzane w formie papierowej.

  Przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

   

  PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOM TRZECIM DO CELÓW MARKETINGOWYCH
  W żadnym wypadku Państwa dane nie będą przekazywane osobom trzecim w celach marketingowych.

   

  PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH LUB ORGANIZACI MIĘDZYNARODOWYCH
  Państwa dane nie będą przekazywane do krajów spoza UE lub organizacji międzynarodowych, a także nie będą przechowywane na serwerach znajdujących się za granicą.

   

  CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

  Przetworzone dane będą przechowywane przez czas niezbędny do osiągnięcia wyznaczonego celu, a w każdym razie zgodnie z ograniczeniami określonymi w obowiązujących przepisach ustawowych i wykonawczych. Po upływie tego czasu dane zostaną usunięte lub zanonimizowane.

   

  PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ I WYCOFANIE ZGODY
  W każdej chwili mogą Państwo skorzystać z przysługujących Państwu praw zgodnie z art. 15-22 rozporządzenia (UE) nr 2016/679, w tym:

  • prawo do uzyskania od administratora danych w każdym czasie potwierdzenia, czy Państwa dane osobowe są przetwarzane, pochodzenia tych danych i celów ich przetwarzania oraz dostępu do danych osobowych i informacji, o których mowa w art. 15 RODO.
  • prawo do żądania aktualizacji, poprawy, integracji, usunięcia i ograniczenia przetwarzania, w przypadku gdy ma zastosowanie jeden z warunków określonych w art. 18 RODO, anonimizacji lub zablokowania danych osobowych, które zostały przetworzone niezgodnie z prawem, w tym danych, których zatrzymanie nie jest konieczne do celów, dla których zostały zgromadzone lub następnie przetworzone.
  • prawo do sprzeciwienia się, w całości lub w części, z uzasadnionych przyczyn, przetwarzaniu Państwa danych osobowych, nawet jeśli są one istotne dla celu gromadzenia i przetwarzania Państwa danych osobowych do celów wysyłania materiałów reklamowych lub sprzedaży bezpośredniej, lub w inny sposób do celów przeprowadzenia badań rynkowych lub komercyjnych. Mają również Państwo prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie; wycofanie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania opartego na zgodzie przed jej wycofaniem.
  • prawo do otrzymywania Państwa danych osobowych, przekazanych świadomie i aktywnie lub podczas korzystania z usługi, w ustrukturyzowanym, powszechnie wykorzystywanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz prawo do przekazywania tych danych innemu administratorowi danych bez przeszkód.

   

  Odpowiedź zostanie udzielona w ciągu 30 dni na piśmie (chyba że wyraźnie zażąda się odpowiedzi ustnej), również drogą elektroniczną.
  Mogą Państwo w każdej chwili wycofać zgodę udzieloną zgodnie z niniejsza polityką. W celu cofnięcia zgody, w całości lub w części, należy skontaktować się z administratorem danych w sposób określony w punkcie „Administrator danych”.

   

   

  PRZEKAZYWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE DANYCH
  Państwa dane nie będą przekazywane ani rozpowszechniane osobom trzecim poza Carel Industries S.p.A. lub podmiotami z nią powiązanymi.
  Dane uzyskane za pośrednictwem strony internetowej mogą być udostępniane firmom lub specjalistom, którzy są zaangażowani w zarządzanie wyżej wymienionymi stronami internetowymi, jak również całemu personelowi zajmującemu się przetwarzaniem danych w poszczególnych przypadkach (np. w celu rekrutacji firma może korzystać z usług osób trzecich). Aktualny wykaz osób trzecich, którym mogą zostać udostępnione Państwa dane jako przetwarzającym dane i osobom odpowiedzialnym za ich przetwarzanie1, jest dostępny na żądanie za pośrednictwem kontaktów wymienionych w punkcie „Administrator i inspektor ochrony danych”.

   

  PRAWO DO ZŁOŻENIA REKLAMACJI DO URZĘDU OCHRONY DANYCH
  Jeśli uważają Państwo, że Państwa dane zostały przetworzone niezgodnie z prawem, mają Państwo prawo do złożenia reklamacji do urzędu ochrony danych.

   

  ZAUTOMATYZOWANE PROCESY DECYZYJNE
  Administrator danych w żaden sposób nie wykorzystuje zautomatyzowanych procesów decyzyjnych dotyczących Państwa danych osobowych.

   

  ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIE

  DANE PRZEGLĄDANIA
  Podczas przeglądania strony internetowej uzyskiwany jest szereg informacji dotyczących używanego urządzenia.
  Obejmuje to adresy IP, nazwy domen i adresy MAC (tj. adresy fizyczne, adresy sieci Ethernet lub LAN przydzielane wyłącznie przez producenta interfejsów sieciowych, Ethernet lub bezprzewodowych).
  Dane te mogą być wykorzystywane do zestawiania informacji statystycznych na temat korzystania z witryny i monitorowania jej działania.
  Dane te mogą być również wykorzystywane do weryfikacji odpowiedzialności w przypadku przestępstw komputerowych, które wyrządzają szkody na stronie internetowej.

   

  PLIKI COOKIE
  Pliki cookie to małe ciągi tekstu, które witryna wysyła do urządzenia użytkownika, gdzie są zapisywane, a następnie odsyłane do tej samej witryny przy następnym odwiedzeniu jej przez użytkownika. Podczas przeglądania strony internetowej użytkownicy mogą również otrzymywać pliki cookie wysyłane przez różne strony internetowe (zob. wytyczne włoskiego Urzędu Ochrony Danych nr 229 z dnia 8 maja 2014 r.).
  Pliki cookie mogą być przechowywane na stałe w komputerze użytkownika lub urządzeniu mobilnym użytkownika lub mogą być przechowywane przez zróżnicowany czas (tzw. trwałe pliki cookie) lub mogą być usuwane, gdy przeglądarka jest zamknięta lub mieć ograniczony czas przechowywania (sesyjne pliki cookie). Pliki cookie mogą być instalowane przez stronę internetową odwiedzaną przez użytkownika (znane jako własne pliki cookie) lub przez inne strony internetowe (pliki cookie stron trzecich).
  Aby prawidłowo regulować korzystanie z plików cookie, należy je rozróżnić na podstawie celów, do jakich są używane.

   

  Techniczne pliki cookie.
  Techniczne pliki cookie to pliki wykorzystywane wyłącznie w celu „transmisji komunikatu w sieci łączności elektronicznej lub w zakresie, w jakim jest to absolutnie niezbędne dla dostawcy usługi społeczeństwa informacyjnego, która została wyraźnie zamówiona przez kontrahenta lub użytkownika do świadczenia tej usługi” (zob. sekcja 122 ust. 1 włoskiego kodeksu ochrony danych osobowych i wytyczne 229/2014).
  Można je pogrupować na pliki cookie przeglądania lub sesyjne, które umożliwiają użytkownikom nawigację i korzystanie ze strony internetowej (np. w celu zakupu przedmiotów online lub uwierzytelnienia się w celu uzyskania dostępu do obszarów zastrzeżonych).
  Te pliki cookie mogą być instalowane bez konieczności uzyskania zgody użytkownika.

   

  Profilujące pliki cookie.
  Profilujące pliki cookie służą do tworzenia profili użytkowników i wysyłania reklam na podstawie preferencji wyświetlanych podczas przeglądania Internetu.
  Biorąc pod uwagę ich inwazyjność, użytkownicy muszą wyrazić zgodę na ich instalację.

   

  Analityczne pliki cookie.
  Służą one do monitorowania korzystania ze stron internetowych przez użytkowników, dostarczając raportów statystycznych, które mogą pomóc administratorom witryn w ich optymalizacji. Jednym z najczęściej używanych internetowych narzędzi analitycznych jest „Google Analytics”, usługa świadczona przez Google Inc., która oferuje możliwość tworzenia statystyk przeglądania stron internetowych. Włoski Urząd Ochrony Danych orzekł, że te pliki cookie można uznać za techniczne pliki cookie w przypadku, gdy adres IP użytkownika jest ukryty (w tym częściowo) i żadne informacje nie są udostępniane Google. We wszystkich innych przypadkach są one uważane za profilujące pliki cookie.


  Wszystkie rodzaje plików cookie mogą być plikami własnymi (tj. przetwarzanymi i zarządzanymi bezpośrednio przez właściciela witryny) lub plikami stron trzecich (gdy są instalowane lub nabywane przez inne podmioty).
  Pliki cookie stron trzecich obejmują tzw. wtyczki społecznościowe, innymi słowy komponenty umożliwiające użytkownikom interakcję z mediami społecznościowymi (takimi jak Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, Pinterest, Tumblr, itp.) za pośrednictwem strony internetowej, gdzie generują one pliki cookie.
  Zarządzanie informacjami zebranymi przez strony trzecie jest regulowane konkretną polityką, do której można się odwołać w celu uzyskania dalszych informacji.

   

  Poniżej znajduje się lista plików cookie używanych przez naszą stronę internetową:

  __utma: ten plik cookie przechowuje informacje o tym, kiedy użytkownik odwiedził witrynę po raz pierwszy, o poprzedniej wizycie i liczbie odwiedzin (wygasa po dwóch latach).
  __utmb: ten plik cookie przechowuje informacje o tym, kiedy użytkownik załadował stronę internetową. W połączeniu z plikiem cookie __utmc, ten plik cookie mierzy czas trwania wizyty (sesyjny plik cookie).
   __utmc: ten plik cookie zawiera informacje o tym, kiedy użytkownik opuszcza witrynę. W połączeniu z plikiem cookie __utmb, ten plik cookie mierzy czas trwania wizyty (sesyjny plik cookie).
  __utmt: używany przez Google Analytics do monitorowania rodzaju żądania (sesyjny plik cookie).
  __utmz: zawiera informacje o tym, którą stronę użytkownik odwiedził przed wejściem na daną stronę. Może również przechowywać informacje o wyszukiwarce i użytych słowach kluczowych lub miejscu zapisu adresu IP (wygasa po sześciu miesiącach).
  COOKIE_SUPPORT: używany przez strony internetowe do zarządzania zrzeczeniem się odpowiedzialności na stronie głównej (wygasa po jednym dniu).
  GUEST_LANGUAGE_ID: ten plik cookie jest używany do śledzenia preferencji językowych użytkownika (wygasa po upływie jednego dnia).
  JSESSIONID: ten plik cookie służy do identyfikacji użytkownika podczas ładowania strony i zapamiętywania ustawień użytkownika (sesyjny plik cookie).
  LFR_SESSION_STATE_10157: ten plik cookie służy do zarządzania interakcją użytkownika z witryną internetową (sesyjny plik cookie).
  _CKAPPR: jest to plik cookie aplikacji systemowej (wygasa po roku).
  eu_cn: ten plik cookie przechowuje informacje o przeglądaniu stron.
  neptu: Plik cookie Twittera (trwały plik cookie).
  external referer: Plik cookie Twittera służący do monitorowania, dla celów statystycznych, skąd użytkownicy przeglądają swój profil (wygasa po jednym dniu).
  guest_id: Plik cookie Twittera używany do zarządzania udostępnianiem i aktualizacją danych w serwisach społecznościowych (czas trwania 2 lata).
  twitter_ads_id: Plik cookie stron trzecich Twittera używany do retargetingu (trwały plik cookie).
  _ga: służy do różnicowania użytkowników i śledzenia udostępniania treści na Twitterze (trwały plik cookie).


  Considering the use of profiling (or equivalent) cookies by this website, the data controller provides notification to users in accordance with the aforementioned law (section 37 of the Italian Personal Data Protection Code).

   

  KRÓTKIE POWIADOMIENIE PRZY PIERWSZYM DOSTĘPIE – BANER.
  Baner, który otwiera się, gdy użytkownik wchodzi na stronę internetową po raz pierwszy, zawiera istotne informacje o tym, jak zarządzać plikami cookie, a także link do pełnej polityki prywatności.
  Zgodnie z wymogami prawa, preferencje użytkownika co do sposobu zarządzania plikami cookie są zapisywane w technicznych plikach cookie.

   

  LINKI DO PROCEDUR BLOKOWANIA PLIKOW COOKIE NA KOMPUTERZE OSOBISTYM W PRZEGLADARKACH GŁÓWNYCH
  Preferencje ustalone przez użytkownika przy pierwszym wejściu na stronę internetową mogą być później modyfikowane przy użyciu poniższych procedur.

   

  Microsoft Internet Explorer
  http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies
   

  Google Chrome
  https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647&p=cpn_cookies
   

  Mozilla Firefox
  http://support.mozilla.org/en-US/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies

   

  Apple Safari
  http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/5.0/en/9277.html


  LINKI DO POWIĄZANYCH STRON INTERNETOWYCH I/LUB STRON Z FUNKCJAMI POWIĄZANYMI
  Ponieważ nasza witryna korzysta z plików cookie innych firm (np. Google, Facebook, Twitter, Linkedln), poniżej znajdują się linki do odpowiednich polityk ochrony prywatności.

   

  Google Analytics, Google+ & YouTube:
  https://www.google.it/intl/it/policies/privacy/
  http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/
  http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/managing/


  Twitter
  https://twitter.com/privacy?lang=it
  https://support.twitter.com/articles/20170519-uso-dei-cookie-e-di-altre-tecnologie-simili-da-parte-di-twitter 


  Linkedin:
  https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=uno-reg-guest-home-privacy-policy
  https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

   


  1Dla celów niniejszej informacji prawnej termin "strona trzecia" oznacza wszelkie osoby, które pod bezpośrednim zwierzchnictwem administratora lub podmiotu przetwarzającego są upoważnione do przetwarzania danych osobowych", jak przewidziano w art. 4, nr 10 i 29 GDPR.

   

   

 • Copyright

  Kopiowanie, nawet częściowe, podstron i treści tej strony jest zabronione. Nazwy domen carel.com, carelonline.com, carelonline.it, carelgroup.com, carel.info, carel.it, carel-korea.co.kr, carel-korea.kr, carel.ae, carel.asia, carel.co, carel.com.tr, carel.de, carel.hk, carel.hr, carel.in, carel.kr, carelnordic.se, carelrussia.com, carelrussia.ru, carel.global, carel.tel, carel.industries, carel.ua, carel.com.pk, carel.az, carel.com.pt, carel.rs, carel.si, carel.hn, carel.qa, carel.ec, carel.bo, carel.ph, carel.my, carel.tw, carel.ma, carel.co.nz, carel.com.ar, carel.co.ve, carel.com.py, carel.pe są zastrzeżone i wykorzystywane przez CAREL INDUSTRIES S.p.A., via dell'industria 11, Brugine (PD).

   

  Treść strony CAREL INDUSTRIES S.p.A i prawa własności intelektualnej

  Wszystkie materiały (na przykład bazy danych, obrazy statyczne i dynamiczne, rysunki, przewodniki, newslettery) zawarte na stronie internetowej CAREL INDUSTRIES S.p.A., są chronione włoskim prawem autorskim i odpowiednimi przepisami prawa EU i międzynarodowymi opartymi na formalnych i materialnych odniesieniach do tych przepisów we włoskim prawie, to znaczy, opartych na międzynawowych traktatach i konwencjach ratyfikowanych przez Włochy.

  Treść tej witryny, łącznie z grafiką, układem i rozmieszczeniem treści na stronie, są własnością CAREL INDUSTRIES S.p.A., via dell'industria 11, Brugine (PD).

  Użytkownik witryny CAREL INDUSTRIES S.p.A jest zobowiązany do przestrzegania lokalnych przepisów prawa chroniących autorów i prac autorskich, jak i przestrzegania innych powiązanych przepisów i nie powodowania szkód CAREL INDUSTRIES S.p.A i prawowitych właścicieli praw autorskich treści zawartych w witrynie CAREL INDUSTRIES S.p.A.

  Następujące czynności są zabronione bez wcześniejszej i jednoznacznej zgody CAREL INDUSTRIES S.p.A i bez zgody właścicieli praw autorskich zastrzeżonych prac zawartych w witrynie CAREL INDUSTRIES S.p.A. (i) Kopiowanie, trwałe lub tymczasowe, w jakikolwiek sposób lub formie, całości lub części witryny CAREL INDUSTRIES S.p.A i jej treści; (ii) tłumaczenie, adaptacja, publiczne komunikowanie, rozpowszechnianie i publiczna dystrybucja witryny CAREL INDUSTRIES S.p.A i jej treści; (iii) publiczne przedstawianie i demonstrowanie, przekazywanie w jakikolwiek sposób i formie i wszystkie inne użycia komercyjne witryny CAREL INDUSTRIES S.p.A i jej treści.

  Linki i ramki są udostępnione w witrynie CAREL INDUSTRIES S.p.A użytkownikowi wyłącznie jako narzędzie przeglądania Internetu.

  Kopiowanie, tymczasowe, chwilowe i  niezaplanowane, poprzez Internet, treści internetowych witryny CAREL INDUSTRIES S.p.A, przez użytkownika, jest dozwolone wyłącznie dla celów dostępu do witryny CAREL INDUSTRIES S.p.A i jej usług, jeśli pojedynczy akt reprodukcji nie ma nieodłącznego znaczenia komercyjnego lub nie stanowi aktu zarobkowego wykorzystania treści witryny CAREL INDUSTRIES S.p.A i zawartych w niej prac.

  Marki i inne znaki rozpoznawcze. Tytuły artykułów, sekcji, nagłówki
  Następujące elementy są własnością CAREL INDUSTRIES S.p.A: (i) marka „CAREL”, zarówno jako symbol jak i nazwa, używana w witrynie i reprodukowana w komunikacji firmowej, także w formacie cyfrowym; (ii) logosy, symbole i inne znaki wyróżniające użyte na stronie, w celu identyfikacji strony, jej treści i usług, łącznie z tytułami artykułów, sekcji i nagłówkami pod-sekcji.
  Materiały zawarte na stronie, łącznie ze zdjęciami, logosami i znakami towarowymi, nie mogą być kopiowane, reprodukowane, publikowane, ściągane, publicznie komunikowane, rozpowszechniane i/lub dystrybuowane publicznie z wyjątkiem przypadków, dla których takie czynności są dozwolone przez prawo, to znaczy, za uprzednią zgodą CAREL INDUSTRIES S.p.A. lub właścicieli właściwych praw.

 • Sale conditions
  General Conditions Of Sale
  General Conditions Of The PlantVisorPRO Agreement
  General Conditions Of The PlantWatchPRO Agreement
   
  GENERAL CONDITIONS OF SALE

  1. Definicje

  Zgodnie z niniejszymi warunkami, poniższe terminy będą przyjmowały przypisane im znaczenie, niezależnie czy będą używane w liczbie pojedynczej czy mnogiej.

  KUPUJĄCY: kupujący PlantVisorPro local

  WARUNKI: niniejsze warunki umowy będące integralną i istotną częścią rzeczonej Umowy i dostępne też na stronie www.carel.com

  POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA: pisemny dokument akceptacji Zamówienia, wysłany przez Sprzedawcę Kupującemu, zawierający: opis sprzedawanego Produktu/ów, kod produktu Sprzedawcy (i na życzenie, także kod Kupującego), ilość, cenę jednostkową, warunki transportu i dostawy i płatności.

  UMOWA: umowa pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą na zakup PlantVisorPro Local.
  DOKUMENTACJA TECHNICZNA: (i) papierowa instrukcja zawierająca dane techniczne i instrukcje montażu, instalacji, utrzymania i ustawienia PlantVisorPro local, przygotowana przez CAREL INDUSTRIES S.p.A., zawarta w opakowaniu zawierającym PlantVisorPro local, (ii) Pomoc on-line; (iii) dokument: „Poprawna instalacja PlantVisorPro local”; (iv) dokument: „Specyfikacja zasilania PlantVisorPro local'”, dostępne na stronie www.carel.com.

  LOCO FABRYKA: warunki doręczenia PlantVisorPro local zgodnie z międzynarodowymi regulacjami (‘Incoterms 2000’), mianowicie na terenie Sprzedawcy. Od momentu przekazania, Kupujący pokrywa wszelkie koszty załadunku, transportu, dostawy i ubezpieczenia.

  ZAMÓWIENIE: dokument wysłany przez Kupującego Sprzedawcy zawierający propozycję nabycia PlantVisorPro local  oraz odpowiedniego kodu identyfikacyjnego.

  STRONY: Kupujący i Sprzedający wymieniani wspólnie.

  ‘PlantVisorPro local’: elektroniczny ustandaryzowany system monitoringu i detekcji stosowany z systemami HVAC/R oznaczony danym kodem identyfikacyjnym przypisanym przez Sprzedawcę składający się z następujących elementów: elektroniczny procesor wyposażony w oprogramowanie ogólne i firmowe, bramka PC o odpowiedniej mocy zasilania, oznaczone znakiem towarowym CAREL.

  SPRZEDAWCA:  CAREL INDUSTRIES S.p.A. (Włochy).
  2. Zastosowanie i obowiązywanie Warunków
  2.1. Warunki sprzedaży są integralną i istotną częścią każdej Umowy Sprzedaży PlantVisorPro Local. W razie rozbieżności, będą miały zastosowanie ponad innymi warunkami zakupu określonymi przez Kupującego w Zamówieniu, chyba że Strony postanowią inaczej na piśmie.

  2.2 Warunki, dostępne na stronie www.carel.com obwiązują pomiędzy Stronami, jako że Kupujący może się z nimi zapoznać stosując zwykłą staranność podczas przystępowania do Umowy.

  3. Zamówienia, Potwierdzenia Zamówienia i Dokumentacja Techniczna

  3.1 Zamówienia muszą przyjmować formę pisemną. Uważane są za przyjęte przez Sprzedawcę poprzez przekazania Kupującemu Potwierdzenia Zamówienia.

  3.2 Kupujący zapewnia, że warunki związane z każdym Zamówieniem i Potwierdzeniem Zamówienia są poprawne. Kupujący oświadcza, że starannie zapoznał się z kompletną Dokumentacją Techniczną przed wysłaniem Zamówienia i zweryfikował techniczną i funkcjonalną zgodność swoich urządzeń i narzędzi z Produktami.

  3.3 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Zamówieniu produktu PlantVisorPro local, jeśli jest to wymagane by spełnić standardy wewnętrzne lub społeczne, lub zmieniany on jest w sposób nie szkodzący jego jakości czy funkcji, lub zastąpiony nowszą wersją w podobnej formie i/lub funkcjach.

  3.4 Wszystkie czynności następujące po zakupie PlantVisorPro local, na przykład, ale nie tylko, instalacja, montaż i ustawienie PlantVisorPro local, zgodnie z wymaganiami Kupującego, następuje na wyłączny koszt, ryzyko o odpowiedzialność Kupującego. Kupujący musi w pełni przestrzegać wszystkich instrukcji techniczny i obsługi zawartych w Dokumentacji Technicznej.

  4. Cena

  4.1 Cena Produktu jest zgodna z cennikiem aktualnym na dzień złożenia Zamówienia. Cena zawiera koszty opakowania zgodnie ze standardami Sprzedawcy. Koszty specjalnych opakowań na życzenie Kupującego i zatwierdzone przez Sprzedawcę będą pokrywane przez Kupującego. Cena nie zawiera podatków od sprzedaży, opłat celnych i innych opłat oraz podatku VAT, jeśli jest wymagany.

  4.2 Bez szkody dla innych uzgodnień pisemnych, wszystkie ceny ustalone przez Sprzedawcę to ceny loco fabryka.

  5. Faktury i płatności

  5.1 Sprzedawca zafakturuje Kupującego za PlantVisorPro w momencie jego wysłania. Jeśli Kupujący nie odbierze PlantVisorPro z terenu Sprzedawcy według warunków Umowy, bez szkody dla prawa ustanowionego w art. 6.3, Sprzedawca będzie miał prawo wystawić fakturę za PlantVisorPro w dowolnym momencie. Sprzedawca może to uczynić po słownym lub pisemnym zawiadomieniu Kupującego, że PlantVisorPro jest gotowy do odbioru.

  5.2 Kupujący musi zapłacić cenę PlantVisorPro zgodnie z warunkami wykazanymi na Potwierdzeni Zamówienia i fakturze. Płatność musi być przekazana bezpośrednio Sprzedawcy. Sprzedawca ma prawo otrzymać płatność nawet jeśli Kupujący nie odbierze PlantVisorPro na warunkach określonych w Potwierdzeniu Zamówienia.

  5.3 Jeśli Kupujący nie wywiąże się z obowiązku płatności zgodnie z warunkami określonymi w Umowie, Sprzedawca będzie miał prawo do otrzymania odsetek za zwłokę zgodnie z włoskim dekretem legislacyjnym nr 231/02, bez uszczerbku dla innych odszkodowań za większe straty.

  5.4. Dla płatności z zagranicy, koszty transferu pieniędzy z banku zagranicznego do włoskiego będą w całości pokryte przez Kupującego.

  6. Dostawa, Odbiór PlantVisorPro Local , przeniesienie odpowiedzialności

  6.1 Jeśli nie uzgodniono inaczej, towary będą przekazywane, z wynikającym z tego przeniesieniem odpowiedzialności za uszkodzenie i/lub obniżenie wartości PlantVisorPro local na Kupującego, loco fabryka.

  Ma to zastosowanie nawet jeżeli uzgodniono inne miejsce całkowitej lub częściowej dostawy przez Sprzedawcę. W takim przypadku, Kupujący pokryje wszelkie koszty poniesione przez Sprzedawcę za transport, doręczenie, opakowanie i ubezpieczenie.

  6.2 Warunki dostawy określone są przez Sprzedawcę w Potwierdzeniu Zamówienia.

  6.3. Jeśli Kupujący nie odbierze PlantVisorPro Local zgodnie z warunkami doręczenia określonymi w Umowie, lub jeśli nie przekaże Sprzedającego odpowiednich instrukcji doręczenia, bez uszczerbku dla praw opisanych w art. 5.1., Sprzedawca będzie miał prawo do ubiegania się o zwrot przez Kupującego wszystkich kosztów poniesionych na przechowywanie PlantVisorPro Local.

  7. Zobowiązania Kupującego

  7.1 Kupujący jest jedyną Stroną odpowiedzialną za wybór zakupionego PlantVisorPro Local. Kupujący stwierdził więc, że spełnia on jego wymagania i wszystkie czynności po zakupie, to jest instalację, utrzymanie, montaż i ustawienie PlantVisorPro Local w zakładzie Kupującego. Czynności te muszą być przeprowadzane w pełnej zgodności z instrukcjami zawartymi w Dokumentacji Technicznej. Kupujący musi także posiadać obiekty i umiejętności (łącznie z umiejętnościami technologicznymi) niezbędne dla prawidłowego użytkowania PlantVisorPro Local.

  7.2 W szczególności, by zapewnić poprawną instalację i późniejsze poprawne funkcjonowanie PlantWatchPro, Kupujący musi w pełni i starannie przestrzegać wymogów zawartych w dokumentacji on-line. Dokumentacja składa się z dokumentu „Poprawna instalacja PlantVisorPro Local.’ i „Specyfikacje zasilania PlantVisorPro Local'.

  7.3 Wykonując niniejszą Umowę, Kupujący musi także przestrzegać i stosować się do wszystkich regulacji i przepisów lokalnych w kraju, w którym PlantVisorPro Local będzie używany. Uwzględnia to przepisy dotyczące ochrony zdrowia i bezpieczeństwa publicznego i dobrych praktyk handlowych. Wszystkie koszty związane ze zgodnością PlantVisorPro Local z przepisami prawa kraju, w którym będzie on używany, będą pokrywane wyłącznie przez Kupującego.


  8. Gwarancje, odpowiedzialność i zwrot materiałów

  8.1 Sprzedawca gwarantuje, że PlantVisorPro Local jest wolny od wad materialnych i usterek fabrycznych i jest zgodny ze standardowymi specyfikacjami technicznymi zawartymi w Dokumentacji Technicznej. Sprzedawca nie daje gwarancji na materiały i/lub części PlantVisorPro Local  niewyprodukowane przez niego, ani na uszkodzenia spowodowane przez użycie nie znane w momencie Zamówienia i Potwierdzenia Zamówienia. Sprzedawca nie daje też gwarancji kompatybilności PlantVisorPro Local z innymi urządzeniami elektronicznymi lub konkretnymi programami procesowymi.

  8.2 Sprzedawca obejmuje PlantVisorPro Local dwuletnią gwarancją od daty produkcji, pod warunkiem otrzymania całkowitej płatności w terminie określonym na fakturze lub Potwierdzeniu Zamówienia, lub ustalonym w Umowie, i jeśli żadne wady nie będą zgłoszone w ciągu 8 (ośmiu) dni od daty ich odkrycia.

  8.3 PlantVisorPro Local w trakcie trwania gwarancji, uznany po wstępnej weryfikacji przez Sprzedającego za nadający się do naprawy, może być naprawiony wyłącznie na terenie zakładu Sprzedawcy. Sprzedawca uzupełni także opakowanie, regenerując je jak nowe. Jeśli naprawa nie będzie możliwa lub opłacalna, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do bezpłatnej wymiany PlantVisorPro Local na nowy. Ma to zastosowanie bez uszczerbku dla prawa Kupującego do skorzystania z alternatywnych prawnych środków zaradczych.

  8.4  Zgodnie z warunkami określonymi w art.8.2, Kupujący musi odesłać Sprzedawcy wadliwy PlantVisorPro Local, w oryginalnym opakowaniu i/lub w odpowiednim opakowaniu, na własny koszty. Produkt musi być odesłany wraz z oryginalną etykietą zawierającą stosowny kod identyfikacyjny, numer seryjny, datę produkcji oraz dokładnym opisem zgłaszanej wady. Kupujący straci gwarancję w razie usunięcia lub uszkodzenia etykiety indentyfikacyjnej. Sprzedawca przyjmie jedynie produkty pochodzące od Kupującego. Dlatego, dystrybutorzy i sprzedawcy detaliczniu muszą odebrać PlantVisorPro Local do naprawy lub wymiany od swoich klientów i doręczyć go Sprzedawcy. Sprzedawca wykona niezbędne czynności sprawdzające i naprawcze i zwróci materiał zgodnie z warunkami naprawy. Sprzedawca zwróci Produkt tak szybko jak będzie to możliwe, ale nie później niż 2 miesiąca od otrzymania zwrotu. Nie ma to zastosowania, gdy konieczne są dodatkowe czynności sprawdzające, o czym Kupujący zostania odpowiednio poinformowany. Sprzedawca zwróci PlantVisorPro naprawiony zgodnie z gwarancją Kupującemu na koszt własny Sprzedawcy (DDU - Incoterms 2000).

  8.5 Powyższe zachodzi bez uszczerbku dla faktu, że Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady PlantVisorPro Local wynikające z: niestosowania się do instrukcji zawartych w Dokumentacji Technicznej, ingerencji, niewłaściwego użytkowania, nieprawidłowej instalacji, nieprawidłowego użytkowania, niedbałego utrzymania, napraw zmian lub modyfikacji dokonanych lub spowodowanych przez Kupującego lub nieupoważnioną stronę trzecią, wyjątkowych wydarzeń takich jak wypadki, nienaturalne zużycie PlantVisorPro Local lub jego komponentów spowodowane, na przykład, przez fizyczne, elektryczne lub elektromagnetyczne środowisko. Dokładniej, określa się, że Kupujący będzie wyłączną stroną odpowiedzialną za używanie Produktu w maszynach i za czynności i zastosowania różniące się od tych określonych w Dokumentacji Technicznej Sprzedawcy i za wszystkie i jakiekolwiek związane z tym konsekwencje.

  8.6 Z wyjątkiem przypadków oszustw i poważnych uchybień, Sprzedawca nie będzie odpowiadał za takie, określone w umowie lub nie, szkody wynikające z używania PlantVisorPro Local. Uwzględnia to, podane tylko jako przykłady i nie wyczerpujące tematu, odszkodowania za bezpośrednie lub pośrednie szkody, straty łącznie ze stratą zysku, koszty, opłaty związane także z wycofanie PlantVisorPro Local z rynku, brak zarobków i przerwanie działania PlantVisorPro Local . Odpowiedzialność Umowna Sprzedawcy ogranicza się do odszkodowania nie przekraczającego wartości PlantVisorPro Local.

  8.7 Jakikolwiek zwrot nowego materiału w celu zwrotu środków, nieobjęty gwarancją, musi być zaakceptowany z wyprzedzeniem przez Sprzedawcę. Dokumenty towarzyszące zwracanym towarom powinny zawierać dokładne szczegóły faktury sprzedaży, której data nie może być wcześniejsza niż sprzed 12 miesięcy. PlantVisorPro Local zwrócony w ciągu 20 dni od daty doręczenia będą dewaluowane o 20% w porównaniu z ceną zakupu, w związku opłatami administracyjnymi, przenoszenia i kontroli. Koszty transportu poniesione będą przez Kupującego. Zwracany PlantVisorPro Local nie może nosić śladów ingerencji i musi być zwrócony w oryginalnym opakowaniu. W przeciwnym razie, oprócz wspomnianego wcześniej odpisu, doliczony zostanie również koszt przywrócenia do stanu nowości. Nie zastosowanie się do niniejszego art. 8.7 równoznaczne będzie z odmową przyjęcia zwrotu PlantVisorPro Local.

  9. Oprogramowanie licencyjne

  Prawo korzystania ze standardowego oprogramowania zawartego w PlantVisorPro Local podlega akceptacji przez Kupującego, lub akceptacji przez rzeczywistego użytkownika, jeśli nie jest nim Kupujący, dodatkowych warunków. Te warunki dodatkowe określone są oddzielną umową licencyjną na używanie oprogramowania, która wyświetlana jest na ekranie bezpośrednio po uruchomieniu PlantVisorPro Local.


  10. Rysunki, dokumenty techniczne i własność intelektualna

  10.1 Dokumentacja Techniczna, wszystkie rysunki, dokumenty i specyfikacje techniczne, ilustracje i informacje dotyczące PlantVisorPro dostarczanego i udostępnianego przez Sprzedawcę Kupującemu, nie mogą być wykorzystywane dla celów innych niż dla tych, dla których zostały przesłane, chyba, że za wyraźną zgodą Sprzedawcy. Cele zamierzone uwzględniają, na przykład, instalację, użytkowanie, utrzymanie i marketing.

  10.2 Wszystkie informacje (dostarczone w jakiejkolwiek postaci), standardy techniczne, specyfikacje dostarczone przez Sprzedawcę opisane w art. 10.1, są wyłączną własnością tego ostatniego. Niniejsza Umowa nie przyznaje Kupującemu żadnych licencji towarowych lub licencji wykorzystywania patentów lub innych praw własności przemysłowej czy intelektualnej związanych ze wspomnianymi wyżej informacjami technicznymi, wiedzą itp.

  11. Warunki eksportu

  11.1 Sprzedaż produktów PlantVisorPro Local i podstawowych technologii może podlegać kontroli eksportowej, zgodnie ze stosownymi lokalnymi regulacjami i prawem. Taka kontrola może być sprawowana przez różne organy w każdym kraju, w którym PlantVisorPro Local są sprzedawane. Kupujący jest odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisów, praw i/lub dyrektyw regulujących import towarów. Kupujący jest także odpowiedzialny za opłacenie cła w kraju docelowym użytkownika końcowego.

  11.2 Sprzedający zobowiązany jest przekazać Kupującemu informacje i zaoferować pomoc, jakiej druga Strona może racjonalnie oczekiwać przy otrzymaniu autoryzacji i licencji wymaganych przez lokalne prawo dla produktów eksportowych. Musi także powziąć wszelkie środki niezbędne do otrzymania wymaganych dokumentów bez zbędnej zwłoki.

  12. Siła wyższa

  Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia czy naruszenia umowy, jeżeli nastąpiły one z przyczyn niezależnych od jego woli. Uwzględnia to między innymi, ale nie tylko, katastrofy naturalne, wojny, embarga, wymagania, zmianę legislacji, strajki, blokowanie produkcji, trudności w uzyskaniu surowych materiałów i innych niezbędnych części sprzętu produkcyjnego, awarie maszyn lub awarie zasilania.

  13. Jakość PlantVisorPro Local
  13.1 Sytem Zarządzania jakością Sprzedawcy posiada certyfikat ISO 9001 zgodnie z celem określonym przez certyfikat („Projektowanie, produkcja i sprzedaż elektronicznych przyrządów kontroli, systemów łączności, systemów zdalnego zarządzania i monitoringu oraz nawilżania”).

  13.2 Produkty Sprzedawcy są projektowane i produkowane zgodnie z aktualnymi standardami europejskimi.

  13.3 Każdy Produkt jest projektowany i testowany by mieścić się w zakresie określonym przez europejskie standardy dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej i bezpieczeństwa.

  13.4 Ponadto, wiele Produktów Sprzedawcy jest testowanych i certyfikowanych przez międzynarodowe organizacje certyfikacyjne (zastosowane znaki certyfikacyjne widoczne są na etykiecie indentyfikacyjnej produktu).

  14. Język

  Niniejsze warunki sporządzono po włosku i przetłumaczono na język angielski.

  W razie rozbieżności i różnic pomiędzy włoski oryginałem a tłumaczeniem na angielski, wiążący będzie tekst włoski.

  15. Prawo

  Umowa podlega prawu włoskiemu. Gdy sprzedaż PlantVisorPro Local odbywa się w krajach innych niż Włochy, ustala się, że Strony wykluczają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, przyjętej w Wiedniu 11 kwietnia 1980, do niniejszej Umowy.

  GENERAL CONDITIONS OF THE PLANTVISORPRO AGREEMENT
   

  1. Definicje

  Zgodnie z niniejszymi warunkami, poniższe terminy będą przyjmowały przypisane im znaczenie, niezależnie czy będą używane w liczbie pojedynczej czy mnogiej.

  KUPUJĄCY: kupujący PlantVisorPro local

  WARUNKI: niniejsze warunki umowy będące integralną i istotną częścią rzeczonej Umowy i dostępne też na stronie www.carel.com

  POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA: pisemny dokument akceptacji Zamówienia, wysłany przez Sprzedawcę Kupującemu, zawierający: opis sprzedawanego Produktu/ów, kod produktu Sprzedawcy (i na życzenie, także kod Kupującego), ilość, cenę jednostkową, warunki transportu i dostawy i płatności.

  UMOWA: umowa pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą na zakup PlantVisorPro Local.
  DOKUMENTACJA TECHNICZNA: (i) papierowa instrukcja zawierająca dane techniczne i instrukcje montażu, instalacji, utrzymania i ustawienia PlantVisorPro local, przygotowana przez CAREL INDUSTRIES S.p.A., zawarta w opakowaniu zawierającym PlantVisorPro local, (ii) Pomoc on-line; (iii) dokument: „Poprawna instalacja PlantVisorPro local”; (iv) dokument: „Specyfikacja zasilania PlantVisorPro local'”, dostępne na stronie www.carel.com.

  LOCO FABRYKA: warunki doręczenia PlantVisorPro local zgodnie z międzynarodowymi regulacjami (‘Incoterms 2000’), mianowicie na terenie Sprzedawcy. Od momentu przekazania, Kupujący pokrywa wszelkie koszty załadunku, transportu, dostawy i ubezpieczenia.

  ZAMÓWIENIE: dokument wysłany przez Kupującego Sprzedawcy zawierający propozycję nabycia PlantVisorPro local  oraz odpowiedniego kodu identyfikacyjnego.

  STRONY: Kupujący i Sprzedający wymieniani wspólnie.

  ‘PlantVisorPro local’: elektroniczny ustandaryzowany system monitoringu i detekcji stosowany z systemami HVAC/R oznaczony danym kodem identyfikacyjnym przypisanym przez Sprzedawcę składający się z następujących elementów: elektroniczny procesor wyposażony w oprogramowanie ogólne i firmowe, bramka PC o odpowiedniej mocy zasilania, oznaczone znakiem towarowym CAREL.

  SPRZEDAWCA:  CAREL INDUSTRIES S.p.A. (Włochy).
  2. Zastosowanie i obowiązywanie Warunków
  2.1. Warunki sprzedaży są integralną i istotną częścią każdej Umowy Sprzedaży PlantVisorPro Local. W razie rozbieżności, będą miały zastosowanie ponad innymi warunkami zakupu określonymi przez Kupującego w Zamówieniu, chyba że Strony postanowią inaczej na piśmie.

  2.2 Warunki, dostępne na stronie www.carel.com obwiązują pomiędzy Stronami, jako że Kupujący może się z nimi zapoznać stosując zwykłą staranność podczas przystępowania do Umowy.

   3. Zamówienia, Potwierdzenia Zamówienia i Dokumentacja Techniczna

  3.1 Zamówienia muszą przyjmować formę pisemną. Uważane są za przyjęte przez Sprzedawcę poprzez przekazania Kupującemu Potwierdzenia Zamówienia.

  3.2 Kupujący zapewnia, że warunki związane z każdym Zamówieniem i Potwierdzeniem Zamówienia są poprawne. Kupujący oświadcza, że starannie zapoznał się z kompletną Dokumentacją Techniczną przed wysłaniem Zamówienia i zweryfikował techniczną i funkcjonalną zgodność swoich urządzeń i narzędzi z Produktami.

  3.3 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Zamówieniu produktu PlantVisorPro local, jeśli jest to wymagane by spełnić standardy wewnętrzne lub społeczne, lub zmieniany on jest w sposób nie szkodzący jego jakości czy funkcji, lub zastąpiony nowszą wersją w podobnej formie i/lub funkcjach.

  3.4 Wszystkie czynności następujące po zakupie PlantVisorPro local, na przykład, ale nie tylko, instalacja, montaż i ustawienie PlantVisorPro local, zgodnie z wymaganiami Kupującego, następuje na wyłączny koszt, ryzyko o odpowiedzialność Kupującego. Kupujący musi w pełni przestrzegać wszystkich instrukcji techniczny i obsługi zawartych w Dokumentacji Technicznej.

   4. Cena

  4.1 Cena Produktu jest zgodna z cennikiem aktualnym na dzień złożenia Zamówienia. Cena zawiera koszty opakowania zgodnie ze standardami Sprzedawcy. Koszty specjalnych opakowań na życzenie Kupującego i zatwierdzone przez Sprzedawcę będą pokrywane przez Kupującego. Cena nie zawiera podatków od sprzedaży, opłat celnych i innych opłat oraz podatku VAT, jeśli jest wymagany.

  4.2 Bez szkody dla innych uzgodnień pisemnych, wszystkie ceny ustalone przez Sprzedawcę to ceny loco fabryka.

  5. Faktury i płatności

  5.1 Sprzedawca zafakturuje Kupującego za PlantVisorPro w momencie jego wysłania. Jeśli Kupujący nie odbierze PlantVisorPro z terenu Sprzedawcy według warunków Umowy, bez szkody dla prawa ustanowionego w art. 6.3, Sprzedawca będzie miał prawo wystawić fakturę za PlantVisorPro w dowolnym momencie. Sprzedawca może to uczynić po słownym lub pisemnym zawiadomieniu Kupującego, że PlantVisorPro jest gotowy do odbioru.

  5.2 Kupujący musi zapłacić cenę PlantVisorPro zgodnie z warunkami wykazanymi na Potwierdzeni Zamówienia i fakturze. Płatność musi być przekazana bezpośrednio Sprzedawcy. Sprzedawca ma prawo otrzymać płatność nawet jeśli Kupujący nie odbierze PlantVisorPro na warunkach określonych w Potwierdzeniu Zamówienia.

  5.3 Jeśli Kupujący nie wywiąże się z obowiązku płatności zgodnie z warunkami określonymi w Umowie, Sprzedawca będzie miał prawo do otrzymania odsetek za zwłokę zgodnie z włoskim dekretem legislacyjnym nr 231/02, bez uszczerbku dla innych odszkodowań za większe straty.

  5.4. Dla płatności z zagranicy, koszty transferu pieniędzy z banku zagranicznego do włoskiego będą w całości pokryte przez Kupującego.

  6. Dostawa, Odbiór PlantVisorPro Local , przeniesienie odpowiedzialności

  6.1 Jeśli nie uzgodniono inaczej, towary będą przekazywane, z wynikającym z tego przeniesieniem odpowiedzialności za uszkodzenie i/lub obniżenie wartości PlantVisorPro local na Kupującego, loco fabryka.

  Ma to zastosowanie nawet jeżeli uzgodniono inne miejsce całkowitej lub częściowej dostawy przez Sprzedawcę. W takim przypadku, Kupujący pokryje wszelkie koszty poniesione przez Sprzedawcę za transport, doręczenie, opakowanie i ubezpieczenie.

  6.2 Warunki dostawy określone są przez Sprzedawcę w Potwierdzeniu Zamówienia.

  6.3. Jeśli Kupujący nie odbierze PlantVisorPro Local zgodnie z warunkami doręczenia określonymi w Umowie, lub jeśli nie przekaże Sprzedającego odpowiednich instrukcji doręczenia, bez uszczerbku dla praw opisanych w art. 5.1., Sprzedawca będzie miał prawo do ubiegania się o zwrot przez Kupującego wszystkich kosztów poniesionych na przechowywanie PlantVisorPro Local.

   7. Zobowiązania Kupującego

  7.1 Kupujący jest jedyną Stroną odpowiedzialną za wybór zakupionego PlantVisorPro Local. Kupujący stwierdził więc, że spełnia on jego wymagania i wszystkie czynności po zakupie, to jest instalację, utrzymanie, montaż i ustawienie PlantVisorPro Local w zakładzie Kupującego. Czynności te muszą być przeprowadzane w pełnej zgodności z instrukcjami zawartymi w Dokumentacji Technicznej. Kupujący musi także posiadać obiekty i umiejętności (łącznie z umiejętnościami technologicznymi) niezbędne dla prawidłowego użytkowania PlantVisorPro Local.

  7.2 W szczególności, by zapewnić poprawną instalację i późniejsze poprawne funkcjonowanie PlantWatchPro, Kupujący musi w pełni i starannie przestrzegać wymogów zawartych w dokumentacji on-line. Dokumentacja składa się z dokumentu „Poprawna instalacja PlantVisorPro Local.’ i „Specyfikacje zasilania PlantVisorPro Local'.

  7.3 Wykonując niniejszą Umowę, Kupujący musi także przestrzegać i stosować się do wszystkich regulacji i przepisów lokalnych w kraju, w którym PlantVisorPro Local będzie używany. Uwzględnia to przepisy dotyczące ochrony zdrowia i bezpieczeństwa publicznego i dobrych praktyk handlowych. Wszystkie koszty związane ze zgodnością PlantVisorPro Local z przepisami prawa kraju, w którym będzie on używany, będą pokrywane wyłącznie przez Kupującego.

  8. Gwarancje, odpowiedzialność i zwrot materiałów

  8.1 Sprzedawca gwarantuje, że PlantVisorPro Local jest wolny od wad materialnych i usterek fabrycznych i jest zgodny ze standardowymi specyfikacjami technicznymi zawartymi w Dokumentacji Technicznej. Sprzedawca nie daje gwarancji na materiały i/lub części PlantVisorPro Local  niewyprodukowane przez niego, ani na uszkodzenia spowodowane przez użycie nie znane w momencie Zamówienia i Potwierdzenia Zamówienia. Sprzedawca nie daje też gwarancji kompatybilności PlantVisorPro Local z innymi urządzeniami elektronicznymi lub konkretnymi programami procesowymi.

  8.2 Sprzedawca obejmuje PlantVisorPro Local dwuletnią gwarancją od daty produkcji, pod warunkiem otrzymania całkowitej płatności w terminie określonym na fakturze lub Potwierdzeniu Zamówienia, lub ustalonym w Umowie, i jeśli żadne wady nie będą zgłoszone w ciągu 8 (ośmiu) dni od daty ich odkrycia.

  8.3 PlantVisorPro Local w trakcie trwania gwarancji, uznany po wstępnej weryfikacji przez Sprzedającego za nadający się do naprawy, może być naprawiony wyłącznie na terenie zakładu Sprzedawcy. Sprzedawca uzupełni także opakowanie, regenerując je jak nowe. Jeśli naprawa nie będzie możliwa lub opłacalna, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do bezpłatnej wymiany PlantVisorPro Local na nowy. Ma to zastosowanie bez uszczerbku dla prawa Kupującego do skorzystania z alternatywnych prawnych środków zaradczych.

  8.4  Zgodnie z warunkami określonymi w art.8.2, Kupujący musi odesłać Sprzedawcy wadliwy PlantVisorPro Local, w oryginalnym opakowaniu i/lub w odpowiednim opakowaniu, na własny koszty. Produkt musi być odesłany wraz z oryginalną etykietą zawierającą stosowny kod identyfikacyjny, numer seryjny, datę produkcji oraz dokładnym opisem zgłaszanej wady. Kupujący straci gwarancję w razie usunięcia lub uszkodzenia etykiety indentyfikacyjnej. Sprzedawca przyjmie jedynie produkty pochodzące od Kupującego. Dlatego, dystrybutorzy i sprzedawcy detaliczniu muszą odebrać PlantVisorPro Local do naprawy lub wymiany od swoich klientów i doręczyć go Sprzedawcy. Sprzedawca wykona niezbędne czynności sprawdzające i naprawcze i zwróci materiał zgodnie z warunkami naprawy. Sprzedawca zwróci Produkt tak szybko jak będzie to możliwe, ale nie później niż 2 miesiąca od otrzymania zwrotu. Nie ma to zastosowania, gdy konieczne są dodatkowe czynności sprawdzające, o czym Kupujący zostania odpowiednio poinformowany. Sprzedawca zwróci PlantVisorPro naprawiony zgodnie z gwarancją Kupującemu na koszt własny Sprzedawcy (DDU - Incoterms 2000).

  8.5 Powyższe zachodzi bez uszczerbku dla faktu, że Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady PlantVisorPro Local wynikające z: niestosowania się do instrukcji zawartych w Dokumentacji Technicznej, ingerencji, niewłaściwego użytkowania, nieprawidłowej instalacji, nieprawidłowego użytkowania, niedbałego utrzymania, napraw zmian lub modyfikacji dokonanych lub spowodowanych przez Kupującego lub nieupoważnioną stronę trzecią, wyjątkowych wydarzeń takich jak wypadki, nienaturalne zużycie PlantVisorPro Local lub jego komponentów spowodowane, na przykład, przez fizyczne, elektryczne lub elektromagnetyczne środowisko. Dokładniej, określa się, że Kupujący będzie wyłączną stroną odpowiedzialną za używanie Produktu w maszynach i za czynności i zastosowania różniące się od tych określonych w Dokumentacji Technicznej Sprzedawcy i za wszystkie i jakiekolwiek związane z tym konsekwencje.

  8.6 Z wyjątkiem przypadków oszustw i poważnych uchybień, Sprzedawca nie będzie odpowiadał za takie, określone w umowie lub nie, szkody wynikające z używania PlantVisorPro Local. Uwzględnia to, podane tylko jako przykłady i nie wyczerpujące tematu, odszkodowania za bezpośrednie lub pośrednie szkody, straty łącznie ze stratą zysku, koszty, opłaty związane także z wycofanie PlantVisorPro Local z rynku, brak zarobków i przerwanie działania PlantVisorPro Local . Odpowiedzialność Umowna Sprzedawcy ogranicza się do odszkodowania nie przekraczającego wartości PlantVisorPro Local.

  8.7 Jakikolwiek zwrot nowego materiału w celu zwrotu środków, nieobjęty gwarancją, musi być zaakceptowany z wyprzedzeniem przez Sprzedawcę. Dokumenty towarzyszące zwracanym towarom powinny zawierać dokładne szczegóły faktury sprzedaży, której data nie może być wcześniejsza niż sprzed 12 miesięcy. PlantVisorPro Local zwrócony w ciągu 20 dni od daty doręczenia będą dewaluowane o 20% w porównaniu z ceną zakupu, w związku opłatami administracyjnymi, przenoszenia i kontroli. Koszty transportu poniesione będą przez Kupującego. Zwracany PlantVisorPro Local nie może nosić śladów ingerencji i musi być zwrócony w oryginalnym opakowaniu. W przeciwnym razie, oprócz wspomnianego wcześniej odpisu, doliczony zostanie również koszt przywrócenia do stanu nowości. Nie zastosowanie się do niniejszego art. 8.7 równoznaczne będzie z odmową przyjęcia zwrotu PlantVisorPro Local.

   9. Oprogramowanie licencyjne

  Prawo korzystania ze standardowego oprogramowania zawartego w PlantVisorPro Local podlega akceptacji przez Kupującego, lub akceptacji przez rzeczywistego użytkownika, jeśli nie jest nim Kupujący, dodatkowych warunków. Te warunki dodatkowe określone są oddzielną umową licencyjną na używanie oprogramowania, która wyświetlana jest na ekranie bezpośrednio po uruchomieniu PlantVisorPro Local.

  10. Rysunki, dokumenty techniczne i własność intelektualna

  10.1 Dokumentacja Techniczna, wszystkie rysunki, dokumenty i specyfikacje techniczne, ilustracje i informacje dotyczące PlantVisorPro dostarczanego i udostępnianego przez Sprzedawcę Kupującemu, nie mogą być wykorzystywane dla celów innych niż dla tych, dla których zostały przesłane, chyba, że za wyraźną zgodą Sprzedawcy. Cele zamierzone uwzględniają, na przykład, instalację, użytkowanie, utrzymanie i marketing.

  10.2 Wszystkie informacje (dostarczone w jakiejkolwiek postaci), standardy techniczne, specyfikacje dostarczone przez Sprzedawcę opisane w art. 10.1, są wyłączną własnością tego ostatniego. Niniejsza Umowa nie przyznaje Kupującemu żadnych licencji towarowych lub licencji wykorzystywania patentów lub innych praw własności przemysłowej czy intelektualnej związanych ze wspomnianymi wyżej informacjami technicznymi, wiedzą itp.

   11. Warunki eksportu

  11.1 Sprzedaż produktów PlantVisorPro Local i podstawowych technologii może podlegać kontroli eksportowej, zgodnie ze stosownymi lokalnymi regulacjami i prawem. Taka kontrola może być sprawowana przez różne organy w każdym kraju, w którym PlantVisorPro Local są sprzedawane. Kupujący jest odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisów, praw i/lub dyrektyw regulujących import towarów. Kupujący jest także odpowiedzialny za opłacenie cła w kraju docelowym użytkownika końcowego.

  11.2 Sprzedający zobowiązany jest przekazać Kupującemu informacje i zaoferować pomoc, jakiej druga Strona może racjonalnie oczekiwać przy otrzymaniu autoryzacji i licencji wymaganych przez lokalne prawo dla produktów eksportowych. Musi także powziąć wszelkie środki niezbędne do otrzymania wymaganych dokumentów bez zbędnej zwłoki.

   12. Siła wyższa

  Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia czy naruszenia umowy, jeżeli nastąpiły one z przyczyn niezależnych od jego woli. Uwzględnia to między innymi, ale nie tylko, katastrofy naturalne, wojny, embarga, wymagania, zmianę legislacji, strajki, blokowanie produkcji, trudności w uzyskaniu surowych materiałów i innych niezbędnych części sprzętu produkcyjnego, awarie maszyn lub awarie zasilania.

  13. Jakość PlantVisorPro Local
  13.1 Sytem Zarządzania jakością Sprzedawcy posiada certyfikat ISO 9001 zgodnie z celem określonym przez certyfikat („Projektowanie, produkcja i sprzedaż elektronicznych przyrządów kontroli, systemów łączności, systemów zdalnego zarządzania i monitoringu oraz nawilżania”).

  13.2 Produkty Sprzedawcy są projektowane i produkowane zgodnie z aktualnymi standardami europejskimi.

  13.3 Każdy Produkt jest projektowany i testowany by mieścić się w zakresie określonym przez europejskie standardy dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej i bezpieczeństwa.

  13.4 Ponadto, wiele Produktów Sprzedawcy jest testowanych i certyfikowanych przez międzynarodowe organizacje certyfikacyjne (zastosowane znaki certyfikacyjne widoczne są na etykiecie indentyfikacyjnej produktu).

  14. Język

  Niniejsze warunki sporządzono po włosku i przetłumaczono na język angielski.

  W razie rozbieżności i różnic pomiędzy włoski oryginałem a tłumaczeniem na angielski, wiążący będzie tekst włoski.

  15. Prawo

  Umowa podlega prawu włoskiemu. Gdy sprzedaż PlantVisorPro Local odbywa się w krajach innych niż Włochy, ustala się, że Strony wykluczają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, przyjętej w Wiedniu 11 kwietnia 1980, do niniejszej Umowy.


   
  OGÓLNE WARUNKI UMOWY PLANTWATCHPRO
   

  1. Definicje

  Zgodnie z niniejszymi warunkami, poniższe terminy będą przyjmowały przypisane im znaczenie, niezależnie czy będą używane w liczbie pojedynczej czy mnogiej.

  'Kupujący': Kupujący PlantWatchPro.

  'Warunki': niniejsze warunki umowy będące integralną i istotną częścią rzeczonej Umowy i dostępne też na stronie www.carel.com

   

  'Potwierdzenie Zamówienia': pisemny dokument akceptacji Zamówienia, wysłany przez Sprzedawcę Kupującemu, wiążący jako akceptację Zamówienia.

  'Umowa': umowa pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą na sprzedaż PlantWatchPro.

  'Dokumentacja techniczna': (i) papierowa instrukcja zawierająca dane techniczne i instrukcje montażu, instalacji, utrzymania i ustawienia PlantWatchPro, przygotowana przez CAREL INDUSTRIES S.p.A., zawarta w opakowaniu zawierającym PlantWatchPro, (ii) Pomoc on-line;

  'Loco Fabryka: warunki doręczenia PlantWatchPro zgodnie z międzynarodowymi regulacjami (‘Incoterms 2000’), mianowicie na terenie Sprzedawcy. Od momentu przekazania, Kupujący pokrywa wszelkie koszty załadunku, transportu, dostawy i ubezpieczenia.

  'Zamówienie': dokument wysłany przez Kupującego Sprzedawcy zawierający propozycję nabycia PlantWatchPro oraz odpowiedniego kodu identyfikacyjnego.

  'Strony': Kupujący i Sprzedający wymieniani wspólnie.

  'PlantWatchPro': elektroniczny ustandaryzowany system monitoringu i detekcji stosowany z systemami HVAC/R oznaczony danym kodem identyfikacyjnym przypisanym przez Sprzedawcę składający się z następujących elementów: elektroniczny procesor wyposażony w oprogramowanie ogólne i firmowe oznaczony znakiem towarowym CAREL.

  'Sprzedawca': CAREL INDUSTRIES S.p.A. (Włochy).

  2. Zastosowanie i obowiązywanie Warunków

  2.1. Warunki sprzedaży są integralną i istotną częścią każdej Umowy Sprzedaży PlantWatchPro. W razie rozbieżności, będą miały zastosowanie ponad innymi warunkami zakupu określonymi przez Kupującego w Zamówieniu, chyba że Strony postanowią inaczej na piśmie.

  2.2 Warunki, dostępne na stronie www.carel.com obwiązują pomiędzy Stronami, jako że Kupujący może się z nimi zapoznać stosując zwykłą staranność podczas przystępowania do Umowy.

  3. Zamówienia, Potwierdzenia Zamówienia i Dokumentacja Techniczna

  3.1 Zamówienia muszą przyjmować formę pisemną. Uważane są za przyjęte przez Sprzedawcę poprzez przekazania Kupującemu Potwierdzenia Zamówienia.

  3.2 Kupujący zapewnia, że warunki związane z każdym Zamówieniem i Potwierdzeniem Zamówienia są poprawne. Kupujący oświadcza, że starannie zapoznał się z kompletną Dokumentacją Techniczną przed wysłaniem Zamówienia i zweryfikował techniczną i funkcjonalną zgodność swoich urządzeń i narzędzi z Produktami.

  3.3 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Zamówieniu produktu PlantWatchPro, jeśli jest to wymagane by spełnić standardy wewnętrzne lub społeczne, lub zmieniany on jest w sposób nie szkodzący jego jakości czy funkcji, lub zastąpiony nowszą wersją w podobnej formie i/lub funkcjach.

  3.4 Wszystkie czynności następujące po zakupie PlantWatchPro, na przykład, ale nie tylko, instalacja, montaż i ustawienie PlantWatchPro, zgodnie z wymaganiami Kupującego, następuje na wyłączny koszt, ryzyko o odpowiedzialność Kupującego. Kupujący musi w pełni przestrzegać wszystkich instrukcji techniczny i obsługi zawartych w Dokumentacji Technicznej.

  4. Cena

  4.1 Cena PlantWatchPro jest zgodna z cennikiem aktualnym na dzień złożenia Zamówienia. Cena zawiera koszty opakowania zgodnie ze standardami Sprzedawcy. Koszty specjalnych opakowań na życzenie Kupującego i zatwierdzone przez Sprzedawcę będą pokrywane przez Kupującego. Cena nie zawiera podatków od sprzedaży, opłat celnych i innych opłat oraz podatku VAT, jeśli jest wymagany.

  4.2 Bez szkody dla innych uzgodnień pisemnych, wszystkie ceny ustalone przez Sprzedawcę to ceny loco fabryka.

  5. Faktury i płatności

  5.1 Sprzedawca zafakturuje Kupującego za PlantWatchPro w momencie jego wysłania. Jeśli Kupujący nie odbierze PlantWatchPro z terenu Sprzedawcy według warunków Umowy, bez szkody dla prawa ustanowionego w art. 6.3, Sprzedawca będzie miał prawo wystawić fakturę za PlantWatchPro w dowolnym momencie. Sprzedawca może to uczynić po słownym lub pisemnym zawiadomieniu Kupującego, że PlantWatchPro jest gotowy do odbioru.

  5.2 Kupujący musi zapłacić cenę PlantWatchPro zgodnie z warunkami wykazanymi na Potwierdzeni Zamówienia i fakturze. Płatność musi być przekazana bezpośrednio Sprzedawcy. Sprzedawca ma prawo otrzymać płatność nawet jeśli Kupujący nie odbierze PlantWatchPro na warunkach określonych w Potwierdzeniu Zamówienia.

  5.3 Jeśli Kupujący nie wywiąże się z obowiązku płatności zgodnie z warunkami określonymi w Umowie, Sprzedawca będzie miał prawo do otrzymania odsetek za zwłokę zgodnie z włoskim dekretem legislacyjnym nr 231/02, bez uszczerbku dla innych odszkodowań za większe straty.

  5.4. Dla płatności z zagranicy, koszty transferu pieniędzy z banku zagranicznego do włoskiego będą w całości pokryte przez Kupującego.

  6. Dostawa, Odbiór PlantWatchPro, przeniesienie odpowiedzialności

  6.1 Jeśli nie uzgodniono inaczej, towary będą przekazywane, z wynikającym z tego przeniesieniem odpowiedzialności za uszkodzenie i/lub obniżenie wartości PlantWatchPro na Kupującego, loco fabryka.

  Ma to zastosowanie nawet jeżeli uzgodniono inne miejsce całkowitej lub częściowej dostawy przez Sprzedawcę. W takim przypadku, Kupujący pokryje wszelkie koszty poniesione przez Sprzedawcę za transport, doręczenie, opakowanie i ubezpieczenie.

  6.2 Warunki dostawy określone są przez Sprzedawcę w Potwierdzeniu Zamówienia.

  6.3. Jeśli Kupujący nie odbierze PlantWatchPro zgodnie z warunkami doręczenia określonymi w Umowie, lub jeśli nie przekaże Sprzedającego odpowiednich instrukcji doręczenia, bez uszczerbku dla praw opisanych w art. 5.1., Sprzedawca będzie miał prawo do ubiegania się o zwrot przez Kupującego wszystkich kosztów poniesionych na przechowywanie PlantWatchPro .

  7. Zobowiązania Kupującego

  7.1 Kupujący jest jedyną Stroną odpowiedzialną za wybór zakupionego PlantWatchPro. Kupujący stwierdził więc, że spełnia on jego wymagania i wszystkie czynności po zakupie, to jest instalację, utrzymanie, montaż i ustawienie PlantWatchPro w zakładzie Kupującego. Czynności te muszą być przeprowadzane w pełnej zgodności z instrukcjami zawartymi w Dokumentacji Technicznej. Kupujący musi także posiadać obiekty i umiejętności (łącznie z umiejętnościami technologicznymi) niezbędne dla prawidłowego użytkowania PlantWatchPro.

   7.2 W szczególności, by zapewnić poprawną instalację i późniejsze poprawne funkcjonowanie PlantWatchPro, Kupujący musi w pełni i starannie przestrzegać wymogów zawartych w dokumentacji on-line. Dokumentacja składa się z dokumentu „Poprawna instalacja PlantWatchPro.’

   7.3 Wykonując niniejszą Umowę, Kupujący musi także przestrzegać i stosować się do wszystkich regulacji i przepisów lokalnych w kraju, w którym PlantWatchPro będzie używany. Uwzględnia to przepisy dotyczące ochrony zdrowia i bezpieczeństwa publicznego i dobrych praktyk handlowych. Wszystkie koszty związane ze zgodnością PlantWatchPro z przepisami prawa kraju, w którym będzie on używany, będą pokrywane wyłącznie przez Kupującego.      

  8. Gwarancje, odpowiedzialność i zwrot materiałów

   8.1 Sprzedawca gwarantuje, że PlantWatchPro jest wolny od wad materialnych i usterek fabrycznych i jest zgodny ze standardowymi specyfikacjami technicznymi zawartymi w Dokumentacji Technicznej. Sprzedawca nie daje gwarancji na materiały i/lub części PlantWatchPro niewyprodukowane przez niego, ani na uszkodzenia spowodowane przez użycie nie znane w momencie Zamówienia i Potwierdzenia Zamówienia. Sprzedawca nie daje też gwarancji kompatybilności PlantWatchPro z innymi urządzeniami elektronicznymi lub konkretnymi programami procesowymi.

   8.2 Sprzedawca obejmuje PlantWatchPro dwuletnią gwarancją od daty produkcji, pod warunkiem otrzymania całkowitej płatności w terminie określonym na fakturze lub Potwierdzeniu Zamówienia, lub ustalonym w Umowie, i jeśli żadne wady nie będą zgłoszone w ciągu 8 (ośmiu) dni od daty ich odkrycia.

   8.3 PlantWatchPro w trakcie trwania gwarancji, uznany po wstępnej weryfikacji przez Sprzedającego za nadający się do naprawy, może być naprawiony wyłącznie na terenie zakładu Sprzedawcy. Sprzedawca uzupełni także opakowanie, regenerując je jak nowe. Jeśli naprawa nie będzie możliwa lub opłacalna, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do bezpłatnej wymiany PlantWatchPro na nowy. Ma to zastosowanie bez uszczerbku dla prawa Kupującego do skorzystania z alternatywnych prawnych środków zaradczych.

   8.4  Zgodnie z warunkami określonymi w art.8.2, Kupujący musi odesłać Sprzedawcy wadliwy PlantWatchPro , w oryginalnym opakowaniu i/lub w odpowiednim opakowaniu, na własny koszty. Produkt musi być odesłany wraz z oryginalną etykietą zawierającą stosowny kod identyfikacyjny, numer seryjny, datę produkcji oraz dokładnym opisem zgłaszanej wady. Kupujący straci gwarancję w razie usunięcia lub uszkodzenia etykiety indentyfikacyjnej. Sprzedawca przyjmie jedynie produkty pochodzące od Kupującego. Dlatego, dystrybutorzy i sprzedawcy detaliczniu muszą odebrać PlantWatchPro do naprawy lub wymiany od swoich klientów i doręczyć go Sprzedawcy. Sprzedawca wykona niezbędne czynności sprawdzające i naprawcze i zwróci materiał zgodnie z warunkami naprawy. Sprzedawca zwróci Produkt tak szybko jak będzie to możliwe, ale nie później niż 2 miesiąca od otrzymania zwrotu. Nie ma to zastosowania, gdy konieczne są dodatkowe czynności sprawdzające, o czym Kupujący zostania odpowiednio poinformowany. Sprzedawca zwróci PlantWatchPro  naprawiony zgodnie z gwarancją Kupującemu na koszt własny Sprzedawcy (DDU - Incoterms 2000).

   8.5 Powyższe zachodzi bez uszczerbku dla faktu, że Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady PlantWatchPro wynikające z: niestosowania się do instrukcji zawartych w Dokumentacji Technicznej, ingerencji, niewłaściwego użytkowania, nieprawidłowej instalacji, nieprawidłowego użytkowania, niedbałego utrzymania, napraw zmian lub modyfikacji dokonanych lub spowodowanych przez Kupującego lub nieupoważnioną stronę trzecią, wyjątkowych wydarzeń takich jak wypadki, nienaturalne zużycie PlantWatchPro lub jego komponentów spowodowane, na przykład, przez fizyczne, elektryczne lub elektromagnetyczne środowisko. Dokładniej, określa się, że Kupujący będzie wyłączną stroną odpowiedzialną za używanie Produktu w maszynach i za czynności i zastosowania różniące się od tych określonych w Dokumentacji Technicznej Sprzedawcy i za wszystkie i jakiekolwiek związane z tym konsekwencje.

   8.6 Z wyjątkiem przypadków oszustw i poważnych uchybień, Sprzedawca nie będzie odpowiadał za takie, określone w umowie lub nie, szkody wynikające z używania PlantWatchPro. Uwzględnia to, podane tylko jako przykłady i nie wyczerpujące tematu, odszkodowania za bezpośrednie lub pośrednie szkody, straty łącznie ze stratą zysku, koszty, opłaty związane także z wycofanie PlantWatchPro z rynku, brak zarobków i przerwanie działania PlantWatchPro. Odpowiedzialność Umowna Sprzedawcy ogranicza się do odszkodowania nie przekraczającego wartości PlantWatchPro.

  8.7 Jakikolwiek zwrot nowego materiału w celu zwrotu środków, nieobjęty gwarancją, musi być zaakceptowany z wyprzedzeniem przez Sprzedawcę. Dokumenty towarzyszące zwracanym towarom powinny zawierać dokładne szczegóły faktury sprzedaży, której data nie może być wcześniejsza niż sprzed 12 miesięcy. PlantWatchPro zwrócony w ciągu 20 dni od daty doręczenia będą dewaluowane o 20% w porównaniu z ceną zakupu, w związku opłatami administracyjnymi, przenoszenia i kontroli. Koszty transportu poniesione będą przez Kupującego. Zwracany PlantWatchPro nie może nosić śladów ingerencji i musi być zwrócony w oryginalnym opakowaniu. W przeciwnym razie, oprócz wspomnianego wcześniej odpisu, doliczony zostanie również koszt przywrócenia do stanu nowości. Nie zastosowanie się do niniejszego art. 8.7 równoznaczne będzie z odmową przyjęcia zwrotu PlantVisorPro Local.

  9. Oprogramowanie licencyjne

  Prawo korzystania ze standardowego oprogramowania zawartego w PlantVisorPro Local podlega akceptacji przez Kupującego, lub akceptacji przez rzeczywistego użytkownika, jeśli nie jest nim Kupujący, dodatkowych warunków. Te warunki dodatkowe określone są oddzielną umową licencyjną na używanie oprogramowania, dostępnej w ramach Dokumentacji Technicznej dostarczanej z produktem.

  10. Rysunki, dokumenty techniczne i własność intelektualna

   10.1 Dokumentacja Techniczna, wszystkie rysunki, dokumenty i specyfikacje techniczne, ilustracje i informacje dotyczące PlantWatchPro dostarczanego i udostępnianego przez Sprzedawcę Kupującemu, nie mogą być wykorzystywane dla celów innych niż dla tych, dla których zostały przesłane, chyba, że za wyraźną zgodą Sprzedawcy. Cele zamierzone uwzględniają, na przykład, instalację, użytkowanie, utrzymanie i marketing.

   10.2 Wszystkie informacje (dostarczone w jakiejkolwiek postaci), standardy techniczne, specyfikacje dostarczone przez Sprzedawcę opisane w art. 10.1, są wyłączną własnością tego ostatniego. Niniejsza Umowa nie przyznaje Kupującemu żadnych licencji towarowych lub licencji wykorzystywania patentów lub innych praw własności przemysłowej czy intelektualnej związanych ze wspomnianymi wyżej informacjami technicznymi, wiedzą itp.

  11. Warunki eksportu

   11.1 Sprzedaż produktów PlantWatchPro i podstawowych technologii może podlegać kontroli eksportowej, zgodnie ze stosownymi lokalnymi regulacjami i prawem. Taka kontrola może być sprawowana przez różne organy w każdym kraju, w którym PlantWatchPro są sprzedawane. Kupujący jest odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisów, praw i/lub dyrektyw regulujących import towarów. Kupujący jest także odpowiedzialny za opłacenie cła w kraju docelowym użytkownika końcowego.

   11.2 Sprzedający zobowiązany jest przekazać Kupującemu informacje i zaoferować pomoc, jakiej druga Strona może racjonalnie oczekiwać przy otrzymaniu autoryzacji i licencji wymaganych przez lokalne prawo dla produktów eksportowych. Musi także powziąć wszelkie środki niezbędne do otrzymania wymaganych dokumentów bez zbędnej zwłoki.

   12. Siła wyższa

  Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia czy naruszenia umowy, jeżeli nastąpiły one z przyczyn niezależnych od jego woli. Uwzględnia to między innymi, ale nie tylko, katastrofy naturalne, wojny, embarga, wymagania, zmianę legislacji, strajki, blokowanie produkcji, trudności w uzyskaniu surowych materiałów i innych niezbędnych części sprzętu produkcyjnego, awarie maszyn lub awarie zasilania.

  13. Jakość PlantWatchPro 
  13.1 Sytem Zarządzania jakością Sprzedawcy posiada certyfikat ISO 9001 zgodnie z celem określonym przez certyfikat („Projektowanie, produkcja i sprzedaż elektronicznych przyrządów kontroli, systemów łączności, systemów zdalnego zarządzania i monitoringu oraz nawilżania”).

  13.2 Produkty Sprzedawcy są projektowane i produkowane zgodnie z aktualnymi standardami europejskimi.

   13.3 Każdy Produkt jest projektowany i testowany by mieścić się w zakresie określonym przez europejskie standardy dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej i bezpieczeństwa.

  13.4 Ponadto, wiele Produktów Sprzedawcy jest testowanych i certyfikowanych przez międzynarodowe organizacje certyfikacyjne (zastosowane znaki certyfikacyjne widoczne są na etykiecie indentyfikacyjnej produktu).

  14. Język

  Niniejsze warunki sporządzono po włosku i przetłumaczono na język angielski.

  W razie rozbieżności i różnic pomiędzy włoski oryginałem a tłumaczeniem na angielski, wiążący będzie tekst włoski.


  15. Prawo

  Umowa podlega prawu włoskiemu. Gdy sprzedaż PlantVisorPro Local odbywa się w krajach innych niż Włochy, ustala się, że Strony wykluczają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, przyjętej w Wiedniu 11 kwietnia 1980, do niniejszej Umowy.

   

  Maj 2012, Rev. 1.118

   

  March 2016, Rel. 1.2
  Sales Conditions valid as of 07.03.2016

   

  Previous releases

  Sales Conditions rel 1.1 (valid as of May 2012)
  Sales Conditions rel 1.0