Privacy

 • Polityka prywatności

  POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY

   

  WWW.CAREL.IT, WWW.CAREL.CZ, WWW.CAREL.COM, WWW.CAREL.DE, WWW.CAREL.ES, WWW.CAREL.MX, WWW.CAREL.NZ, WWW.CAREL.PL, WWW.CAREL.KR, WWW.CAREL.COM.BR, WWW.CAREL.CO.TH, WWW.CARELFRANCE.FR, WWW.CARELRUSSIA.COM, WWW.CARELUK.COM, WWW.CARELUSA.COM, WWW.CAREL-CHINA.COM, MCE.CAREL.COM, MCE.CAREL.IT, CHILLVENTA.CAREL.COM, DRINKTEC.CAREL.COM, EUROSHOP.CAREL.COM, IOT.CAREL.COM, NATREF.CAREL.COM

   

   

  Zgodnie z art. 13 rozporządzenia (UE) nr 2016/679 (RODO) oraz wytycznymi włoskiego Urzędu Ochrony Danych nr 229 z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie stosowania plików cookie, niniejsza polityka prywatności informuje odwiedzających o sposobie przetwarzania wprowadzanych przez nich danych oraz o tym, w jaki sposób pliki cookie są wykorzystywane przez stronę internetową. Niniejsza polityka prywatności została ponadto opracowana w oparciu o zalecenie 2/2001 przyjęte przez grupę roboczą ustanowioną zgodnie z art. 29 dyrektywy 95/46/WE.

   

  ADMINISTRATOR I INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
  Administratorem danych jest Carel Industries S.p.A. z siedzibą w Brugine (PD), przy 11 Via dell'Industria. Z administratorem danych można skontaktować się w następujący sposób:
  Numer telefonu: 049 9716611
  E-mail: privacy@carel.com

   

  Luigi Neirotti zostaje wyznaczony na inspektora ochrony danych (IOD).
  Studio Legale Tributario
  ul. Meravigli, n. 14
  20123 Mediolan
  e-mail: privacy@carel.com

   

  CELE I METODY PRZETWARZANIA DANYCH
  Państwa dane uzyskane po bezpośrednim wprowadzeniu do formularzy rejestracyjnych, w tym na przykład nazwisko, nazwa firmy, adres, numer telefonu i adres e-mail, będą wykorzystywane wyłącznie w celu świadczenia żądanych usług (odpowiedź na zapytania, rekrutacja w związku z ofertami pracy, itp.). Wszelkie inne cele zostaną opisane w konkretnej polityce i będą wymagały dodatkowej zgody.

  Dane uzyskiwane za pośrednictwem plików cookie znajdują się w odpowiednim punkcie niniejszej polityki.
  Wszystkie dane przetwarzane są drogą elektroniczną, mogą być jednak również przetwarzane w formie papierowej.

  Przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

   

  PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOM TRZECIM DO CELÓW MARKETINGOWYCH
  W żadnym wypadku Państwa dane nie będą przekazywane osobom trzecim w celach marketingowych.

   

  PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH LUB ORGANIZACI MIĘDZYNARODOWYCH
  Państwa dane nie będą przekazywane do krajów spoza UE lub organizacji międzynarodowych, a także nie będą przechowywane na serwerach znajdujących się za granicą.

   

  CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

  Przetworzone dane będą przechowywane przez czas niezbędny do osiągnięcia wyznaczonego celu, a w każdym razie zgodnie z ograniczeniami określonymi w obowiązujących przepisach ustawowych i wykonawczych. Po upływie tego czasu dane zostaną usunięte lub zanonimizowane.

  PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ I WYCOFANIE ZGODY
  W każdej chwili mogą Państwo skorzystać z przysługujących Państwu praw zgodnie z art. 15-22 rozporządzenia (UE) nr 2016/679, w tym:

  • prawo do uzyskania od administratora danych w każdym czasie potwierdzenia, czy Państwa dane osobowe są przetwarzane, pochodzenia tych danych i celów ich przetwarzania oraz dostępu do danych osobowych i informacji, o których mowa w art. 15 RODO.
  • prawo do żądania aktualizacji, poprawy, integracji, usunięcia i ograniczenia przetwarzania, w przypadku gdy ma zastosowanie jeden z warunków określonych w art. 18 RODO, anonimizacji lub zablokowania danych osobowych, które zostały przetworzone niezgodnie z prawem, w tym danych, których zatrzymanie nie jest konieczne do celów, dla których zostały zgromadzone lub następnie przetworzone.
  • prawo do sprzeciwienia się, w całości lub w części, z uzasadnionych przyczyn, przetwarzaniu Państwa danych osobowych, nawet jeśli są one istotne dla celu gromadzenia i przetwarzania Państwa danych osobowych do celów wysyłania materiałów reklamowych lub sprzedaży bezpośredniej, lub w inny sposób do celów przeprowadzenia badań rynkowych lub komercyjnych. Mają również Państwo prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie; wycofanie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania opartego na zgodzie przed jej wycofaniem.
  • prawo do otrzymywania Państwa danych osobowych, przekazanych świadomie i aktywnie lub podczas korzystania z usługi, w ustrukturyzowanym, powszechnie wykorzystywanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz prawo do przekazywania tych danych innemu administratorowi danych bez przeszkód.

   

  Odpowiedź zostanie udzielona w ciągu 30 dni na piśmie (chyba że wyraźnie zażąda się odpowiedzi ustnej), również drogą elektroniczną.
  Mogą Państwo w każdej chwili wycofać zgodę udzieloną zgodnie z niniejsza polityką. W celu cofnięcia zgody, w całości lub w części, należy skontaktować się z administratorem danych w sposób określony w punkcie „Administrator danych”.

   

  PRZEKAZYWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE DANYCH
  Państwa dane nie będą przekazywane ani rozpowszechniane osobom trzecim poza Carel Industries S.p.A. lub podmiotami z nią powiązanymi.
  Dane uzyskane za pośrednictwem strony internetowej mogą być udostępniane firmom lub specjalistom, którzy są zaangażowani w zarządzanie wyżej wymienionymi stronami internetowymi, jak również całemu personelowi zajmującemu się przetwarzaniem danych w poszczególnych przypadkach (np. w celu rekrutacji firma może korzystać z usług osób trzecich). Aktualny wykaz osób trzecich, którym mogą zostać udostępnione Państwa dane jako przetwarzającym dane i osobom odpowiedzialnym za ich przetwarzanie, jest dostępny na żądanie za pośrednictwem kontaktów wymienionych w punkcie „Administrator i inspektor ochrony danych”.

   

  PRAWO DO ZŁOŻENIA REKLAMACJI DO URZĘDU OCHRONY DANYCH
  Jeśli uważają Państwo, że Państwa dane zostały przetworzone niezgodnie z prawem, mają Państwo prawo do złożenia reklamacji do urzędu ochrony danych.

   

  ZAUTOMATYZOWANE PROCESY DECYZYJNE
  Administrator danych w żaden sposób nie wykorzystuje zautomatyzowanych procesów decyzyjnych dotyczących Państwa danych osobowych.

   

  ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIE

   

  DANE PRZEGLĄDANIA
  Podczas przeglądania strony internetowej uzyskiwany jest szereg informacji dotyczących używanego urządzenia.
  Obejmuje to adresy IP, nazwy domen i adresy MAC (tj. adresy fizyczne, adresy sieci Ethernet lub LAN przydzielane wyłącznie przez producenta interfejsów sieciowych, Ethernet lub bezprzewodowych).
  Dane te mogą być wykorzystywane do zestawiania informacji statystycznych na temat korzystania z witryny i monitorowania jej działania.
  Dane te mogą być również wykorzystywane do weryfikacji odpowiedzialności w przypadku przestępstw komputerowych, które wyrządzają szkody na stronie internetowej.

   

  PLIKI COOKIE
  Pliki cookie to małe ciągi tekstu, które witryna wysyła do urządzenia użytkownika, gdzie są zapisywane, a następnie odsyłane do tej samej witryny przy następnym odwiedzeniu jej przez użytkownika. Podczas przeglądania strony internetowej użytkownicy mogą również otrzymywać pliki cookie wysyłane przez różne strony internetowe (zob. wytyczne włoskiego Urzędu Ochrony Danych nr 229 z dnia 8 maja 2014 r.).
  Pliki cookie mogą być przechowywane na stałe w komputerze użytkownika lub urządzeniu mobilnym użytkownika lub mogą być przechowywane przez zróżnicowany czas (tzw. trwałe pliki cookie) lub mogą być usuwane, gdy przeglądarka jest zamknięta lub mieć ograniczony czas przechowywania (sesyjne pliki cookie). Pliki cookie mogą być instalowane przez stronę internetową odwiedzaną przez użytkownika (znane jako własne pliki cookie) lub przez inne strony internetowe (pliki cookie stron trzecich).
  Aby prawidłowo regulować korzystanie z plików cookie, należy je rozróżnić na podstawie celów, do jakich są używane.

  Techniczne pliki cookie.
  Techniczne pliki cookie to pliki wykorzystywane wyłącznie w celu „transmisji komunikatu w sieci łączności elektronicznej lub w zakresie, w jakim jest to absolutnie niezbędne dla dostawcy usługi społeczeństwa informacyjnego, która została wyraźnie zamówiona przez kontrahenta lub użytkownika do świadczenia tej usługi” (zob. sekcja 122 ust. 1 włoskiego kodeksu ochrony danych osobowych i wytyczne 229/2014).
  Można je pogrupować na pliki cookie przeglądania lub sesyjne, które umożliwiają użytkownikom nawigację i korzystanie ze strony internetowej (np. w celu zakupu przedmiotów online lub uwierzytelnienia się w celu uzyskania dostępu do obszarów zastrzeżonych).
  Te pliki cookie mogą być instalowane bez konieczności uzyskania zgody użytkownika .

  Profilujące pliki cookie.
  Profilujące pliki cookie służą do tworzenia profili użytkowników i wysyłania reklam na podstawie preferencji wyświetlanych podczas przeglądania Internetu.
  Biorąc pod uwagę ich inwazyjność, użytkownicy muszą wyrazić zgodę na ich instalację.

  Analityczne pliki cookie.
  Służą one do monitorowania korzystania ze stron internetowych przez użytkowników, dostarczając raportów statystycznych, które mogą pomóc administratorom witryn w ich optymalizacji. Jednym z najczęściej używanych internetowych narzędzi analitycznych jest „Google Analytics”, usługa świadczona przez Google Inc., która oferuje możliwość tworzenia statystyk przeglądania stron internetowych. Włoski Urząd Ochrony Danych orzekł, że te pliki cookie można uznać za techniczne pliki cookie w przypadku, gdy adres IP użytkownika jest ukryty (w tym częściowo) i żadne informacje nie są udostępniane Google. We wszystkich innych przypadkach są one uważane za profilujące pliki cookie.


  Wszystkie rodzaje plików cookie mogą być plikami własnymi (tj. przetwarzanymi i zarządzanymi bezpośrednio przez właściciela witryny) lub plikami stron trzecich (gdy są instalowane lub nabywane przez inne podmioty).
  Pliki cookie stron trzecich obejmują tzw. wtyczki społecznościowe, innymi słowy komponenty umożliwiające użytkownikom interakcję z mediami społecznościowymi (takimi jak Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, Pinterest, Tumblr, itp.) za pośrednictwem strony internetowej, gdzie generują one pliki cookie.
  Zarządzanie informacjami zebranymi przez strony trzecie jest regulowane konkretną polityką, do której można się odwołać w celu uzyskania dalszych informacji.

  Poniżej znajduje się lista plików cookie używanych przez naszą stronę internetową:
  __utma: ten plik cookie przechowuje informacje o tym, kiedy użytkownik odwiedził witrynę po raz pierwszy, o poprzedniej wizycie i liczbie odwiedzin (wygasa po dwóch latach).
  __utmb : ten plik cookie przechowuje informacje o tym, kiedy użytkownik załadował stronę internetową. W połączeniu z plikiem cookie __utmc, ten plik cookie mierzy czas trwania wizyty (sesyjny plik cookie).
  __utmc : ten plik cookie zawiera informacje o tym, kiedy użytkownik opuszcza witrynę. W połączeniu z plikiem cookie __utmb, ten plik cookie mierzy czas trwania wizyty (sesyjny plik cookie).
  __utmt : używany przez Google Analytics do monitorowania rodzaju żądania (sesyjny plik cookie).
  __utmz : zawiera informacje o tym, którą stronę użytkownik odwiedził przed wejściem na daną stronę. Może również przechowywać informacje o wyszukiwarce i użytych słowach kluczowych lub miejscu zapisu adresu IP (wygasa po sześciu miesiącach).
  COOKIE_SUPPORT : używany przez strony internetowe do zarządzania zrzeczeniem się odpowiedzialności na stronie głównej (wygasa po jednym dniu).
  GUEST_LANGUAGE_ID : ten plik cookie jest używany do śledzenia preferencji językowych użytkownika (wygasa po upływie jednego dnia).
  JSESSIONID : ten plik cookie służy do identyfikacji użytkownika podczas ładowania strony i zapamiętywania ustawień użytkownika (sesyjny plik cookie).
  LFR_SESSION_STATE_10157 : ten plik cookie służy do zarządzania interakcją użytkownika z witryną internetową (sesyjny plik cookie).
  _CKAPPR : jest to plik cookie aplikacji systemowej (wygasa po roku).
  eu_cn : ten plik cookie przechowuje informacje o przeglądaniu stron.
  neptu: Plik cookie Twittera (trwały plik cookie).
  external referer : Plik cookie Twittera służący do monitorowania, dla celów statystycznych, skąd użytkownicy przeglądają swój profil (wygasa po jednym dniu).
  guest_id: Plik cookie Twittera używany do zarządzania udostępnianiem i aktualizacją danych w serwisach społecznościowych (czas trwania 2 lata).
  twitter_ads_id: Plik cookie stron trzecich Twittera używany do retargetingu (trwały plik cookie).
  _ga : służy do różnicowania użytkowników i śledzenia udostępniania treści na Twitterze (trwały plik cookie).


  Biorąc pod uwagę stosowanie profilujących (lub równoważnych) plików cookie przez tę stronę, administrator danych powiadamia użytkowników zgodnie z wyżej wymienionymi przepisami (sekcja 37 włoskiego kodeksu ochrony danych osobowych).

   

  KRÓTKIE POWIADOMIENIE PRZY PIERWSZYM DOSTĘPIE – BANER.
  Baner, który otwiera się, gdy użytkownik wchodzi na stronę internetową po raz pierwszy, zawiera istotne informacje o tym, jak zarządzać plikami cookie, a także link do pełnej polityki prywatności.
  Zgodnie z wymogami prawa, preferencje użytkownika co do sposobu zarządzania plikami cookie są zapisywane w technicznych plikach cookie.

   

  LINKI DO PROCEDUR BLOKOWANIA PLIKOW COOKIE NA KOMPUTERZE OSOBISTYM W PRZEGLADARKACH GŁÓWNYCH
  Preferencje ustalone przez użytkownika przy pierwszym wejściu na stronę internetową mogą być później modyfikowane przy użyciu poniższych procedur.

  Microsoft Internet Explorer
  http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies

  Google Chrome
  https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647&p=cpn_cookies

  Mozilla Firefox
  http://support.mozilla.org/en-US/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies

  Apple Safari
  http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/5.0/en/9277.html

   


  LINKI DO POWIĄZANYCH STRON INTERNETOWYCH I/LUB STRON Z FUNKCJAMI POWIĄZANYMI
  Ponieważ nasza witryna korzysta z plików cookie innych firm (np. Google, Facebook, Twitter, Linkedln), poniżej znajdują się linki do odpowiednich polityk ochrony prywatności.

  Google Analytics, Google+ & YouTube :
  https://www.google.it/intl/it/policies/privacy/
  http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/
  http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/managing/


  Twitter :
  https://twitter.com/privacy?lang=it
  https://support.twitter.com/articles/20170519-uso-dei-cookie-e-di-altre-tecnologie-simili-da-parte-di-twitter


  Linkedin:
  https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=uno-reg-guest-home-privacy-policy
  https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy 

 • Supplier/customer privacy

  Information  

  pursuant to the Regulation (EU) 2016/679
   

  Carel Industries S.p.A., headquarters in Brugine (PD), at 11 Via dell’Industria (hereinafter “the Company”), Data Controller of the personal data processing, pursuant to art. 13 of the Regulation (EU) 2016/679 (hereinafter, the “GDPR”) is obliged to inform you, as data subject, with regard to the processing of your personal data (hereinafter: the “Data”).

   

  Personal data processing means any operation or set of operations which is performed on personal data or on sets of personal data, whether or not by automated means, such as collection, recording, organisation, structuring, storage, adaptation or alteration, retrieval, consultation, use, disclosure by transmission, dissemination or otherwise making available, alignment or combination, restriction, erasure or destruction;

   

  The Data Controller therefore informs you that according to art. 13 and 14 of the GDPR will proceed to the relative processing for the following purposes manually and / or with the support of IT or telematic means.

   
  1. Purposes of the processing of Data

   The data are acquired and processed in observance of the rules established by the Regulation for the following purposes:
   a)      fulfilment of the obligations deriving from the contracts stipulated with the Data Controller;
   b)      Implementation of the pre-contractual measures deriving from the compilation of contact forms for the request for information;
   c)      Compliance with the obligations set forth by the law, regulations or EU legislation;
   d)      Transmission of commercial communications for business purposes connected with the activities and/or services offered by the Data Controller.
   e)      Management of receipt of e-mails sent to the addresses given on the website www.carel.com, which entails the subsequent acquisition of the sender's address, necessary in order to reply to requests, and of any other personal data as may be included in the communication.
   The personal data collected and processed by Carel Industries S.p.A. to meet the relevant objectives are of a personal and fiscal nature.
   With reference to the purposes set forth in letters a), b) and c), the legal basis for the processing is the implementation of the pre-contractual and/or contractual measures which the data subject is party to and the fulfilment of a legal obligation which the Data Controller is subject to in accordance with art. 6, paragraph 1 of the Regulation, letters b) and c) respectively.
   With reference to the purposes set out in letter d), the transfer of personal data is based on the consent issued pursuant to art. 6, paragraph 1, letter a) of the Regulation.
    
   In any case, you can revoke the consent given at any moment without this compromising the lawfulness of the processing based on the consent given before the revocation.


  2. Communication of the data

   In addition to the communications made in fulfillment of legal obligations, including the ones made to prevent / repress of any illegal activity, the data collected and processed can be communicated, for the purposes mentioned above, to other subjects (listed by categories below) in quality of Processor or subjects to the authority of the Data Controller:

   • to employees and collaborators of the Data Controller, for purposes of executing obligations from contracts stipulated with the Data Controller and / or for the fulfillment of obligations established by law, regulations or Community legislation;
   • to external parties for purposes of executing obligations from contracts stipulated with the Data Controller and / or for the fulfillment of obligations established by law, regulations or EU legislation;
   • to suppliers, technicians in charge of hardware and software assistance, who carry out activities in outsourcing on behalf of the Data Controller;
   • to consultancy companies, collaborating with the Data Controller.

  3. Nature of the provision of Data and consequences of the refusal

   The provision of Data to the Data Controller is necessary for the abovementioned purposes and a refusal to provide the Data or the provision of incorrect and or incomplete data could prevent the execution of the contract.


  4. Transfer of the Personal Data to non-EU Third Countriesl

   The collected and processed data will not be transferred to Companies or other entities outside the European Union territory.


  5. Duration of the processing of the Data

   The personal data will be stored for the time necessary to achieve the purposes indicated in paragraph 1 and also afterwards for the fulfilment of any legal obligations.


  6. Data Controller, Processor and DPO

   The data controller is Carel Industries S.p.A., headquarter in Brugine (PD), at 11 Via dell’Industria. The updated list of data processors (if appointed) can be found at the aforementioned headquarter. The address for the exercise of rights pursuant to Articles 15-22 of the Regulations is the following: privacy@carel.com.

    

   Luigi Neirotti is appointed Data Protection Officer (DPO), Studio Legale Tributario, Street Meravigli, n. 14 20123 Milan email: privacy@carel.com.

    


  7.  

  Rights of the Data Subject  

  Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council
   

  - Articles 15 to 22 -
   

   

  According to articles 15 to 22 of the GDPR, the Data Subject has the right to access to a copy of the information comprised in their personal data, object to processing that is likely to cause or is causing damage or distress, object to decisions being taken by automated means, obtain the limitation of the process(in certain circumstances), have (in certain circumstances) his personal data rectified, integrated, blocked, erased or destroyed, obtain the portability of his personal data and the right to propose a claim to the Privacy Authority.